Lempningsordningen – foretak kan unngå gebyr og straffeforfølgning

Dersom ditt foretak har deltatt eller deltar i et ulovlig samarbeid og ønsker å bryte ut av dette, er lempningsordningen en mulig vei ut hvis foretaket er det første som avslører samarbeidet og bistår tilsynet i den videre oppklaringen.

 

Full fritakelse av overtredelsesgebyr eller reduksjon av gebyr

Det sentrale i lempningsordningen er at bedriften kan unngå overtredelsesgebyr ved å være først ute med å melde fra til Konkurransetilsynet om et ulovlig samarbeid, og samarbeide med tilsynet videre i saksbehandlingen. Lempning for deltakelse i et ulovlig samarbeid betyr enten full fritakelse fra overtredelsesgebyr (hel lempning) eller reduksjon av overtredelsesgebyr (delvis lempning).

Konkurransetilsynet vil normalt ikke anmelde personer som på eget initiativ melder fra om ulovlig samarbeid, forutsatt at vedkommende:

  • Avslører et ulovlig samarbeid overfor Konkurransetilsynet, og/eller gir vesentlige opplysninger om det ulovlige samarbeidet som Konkurransetilsynet ikke tidligere var i besittelse av, og
  • samarbeider fullt ut under hele Konkurransetilsynets saksbehandlig og ved en eventuell etterfølgende rettsprosess, herunder aktivt bidrar til oppklaring av saken ved å gi forklaring og legge frem andre bevis som personen kjenner til, og
  • opphører med deltakelsen i overtredelsen senest på det tidspunktet personen fremlegger bevis, med mindre Konkurransetilsynet anmoder om noe annet, og
  • ikke har søkt å tvinge andre personer eller foretak til å delta i overtredelsen.

Les veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10 (personstraff)