Medhold i Forlagssaken

Flertallet i Borgarting lagmannsrett er enig med Konkurransetilsynet i at forlagene Cappelen Damm og Gyldendal har samarbeidet ulovlig om å boikotte distributøren Interpress.

Forlagene utvekslet konkurransesensitiv informasjon som førte til en boikott av distributøren Interpress. Flertallet i lagmannsretten har gitt Konkurransetilsynet medhold i at samarbeidet var en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven § 10, og hever gebyrene i forhold til tingrettens dom.

– Vi er fornøyd med dommen som understreker at denne type overtredelser utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven. Flertallet slutter seg til tilsynets oppfatning om at det er tale om en særlig grov overtredelse, og viser til at den kollektive boikotten rettet seg mot én av to aktører i et marked hvor den eneste reelle konkurrenten var et foretak hvor samtlige forlag hadde eierinteresser. Vi er også tilfreds med at lagmannsretten hever gebyrene i forhold til tingrettens dom, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Dommen er avsagt under dissens. Mindretallet er enig i at samarbeidskriteriet er oppfylt, men finner at avtalen ikke hadde et konkurrensbegrensende formål.

Cappelen Damm er av lagmannsretten idømt et gebyr på 7,277 millioner kroner og Gyldendal et gebyr på 6,305 millioner kroner. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn en annen forståelse av varighetskriteriet, og nedjusterer derfor gebyrene noe fra Konkurransetilsynets opprinnelige vedtak. Forlagenes morselskap blir holdt solidarisk ansvarlig.

Lagmannsrettens flertall kommer til at staten i det vesentligste har vunnet frem og tilkjennes derfor saksomkostninger både for tingrett og lagmannsrett.

Les hele dommen fra Borgarting lagmannsrett her >>

Se Oslo tingretts dom her >>

Se Konkurransetilsynets sammendrag og vedtak her >>

Dette er saken:

 • Konkurransetilsynet gjennomførte 8. og 9. april 2014 bevissikring hos de involverte forlagene.
 • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått, systematisert og analysert.
 • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til selskapene 28. juni 2016.
 • Forlagene inngav hver sine merknader i løpet av september 2016.
 • Omsetningsverdien som ble lagt til grunn for beregning av gebyrene i varselet i 2016 for Gyldendal og Aschehoug var ikke korrekt. Det ble derfor varslet en økning i gebyrene for disse to forlagene som en følge av dette. Varsel om ble sendt 27. januar 2017.
 • Konkurransetilsynet sendte endelig vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr i saken 22. mars 2017.
 • Schibsted vedtok gebyret
 • Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug har brakt Konkurransetilsynets vedtak inn for Oslo tingrett
 • Saken gikk for Oslo tingrett i perioden 11. april til 9. mai 2018
 • Dom fra Oslo tingrett forelå 21. juni 2018.
 • Aschehoug vedtok dommen
 • Gyldendal og Cappelen Damm anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett. Aschehoug vedtok dommen.
 • Saken gikk for Borgarting lagmannsrett i perioden 5. mai til 29. mai 2020.
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Karin Stakkestad Laastad,
juridisk direktør i Konkurransetilsynet,
Tlf 975 66 923

Pressebilder >>

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>