Medhold i Høyesterett i Follosaken

Høyesterett har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i saken som gjaldt ulovlig anbudssamarbeid mellom taxisentraler i forbindelse med pasienttransport for Oslo Universitetssykehus.

Høyesterett avsa 22. juni 2017 dom i saken, og Konkurransetilsynet fikk i går oversendt dommen i sin helhet, der anken fra de involverte foretakene forkastes.

– Vi er godt fornøyd med Høyesteretts dom. Den bekrefter at en inngivelse av felles tilbud i en anbudskonkurranse der aktørene kunne inngi tilbud alene utgjør et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

 

Prinsipiell betydning
I dommen behandler Høyesterett en problemstilling av prinsipiell betydning for håndhevelsen av konkurranseloven, nemlig hvorvidt et åpent anbudssamarbeid er å anse som en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven § 10.

– Vi er tilfreds med at Høyesterett deler Konkurransetilsynets syn på at dette er en formålsovertredelse, slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Dommen er tydelig på at det faktum at anbudssamarbeidet var åpent ikke endrer at samarbeidet like fullt skadet konkurransen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Dommen slår også fast at eventuelle effektivitetsgevinster som følge av samarbeidet må vurderes etter § 10 tredje ledd, slik Konkurransetilsynet hadde gjort i sitt vedtak.

 

Oslo Universitetssykehus varslet tilsynet
Det var Oslo Universitetssykehus som varslet Konkurransetilsynet i denne saken. Sykehuset reagerte på høyt prisnivå, og mente at prisene i Follo-området var vesentlig høyere enn i andre områder. Det er viktig at oppmerksomme innkjøpere varsler Konkurransetilsynet, og tilsynet roser sykehuset for deres årvåkenhet.

– Innkjøpere har ofte god mulighet til å oppdage mulige lovbrudd hvis de er oppmerksomme på faresignalene, noe Oslo Universitetssykehus nettopp var i denne saken, sier Karin Stakkestad Laastad.

Dette er saken

  • Konkurransetilsynet vedtok i juli 2011 å ilegge Ski Follo Taxidrift AS, Follo Taxisentral SA og Ski Taxi SA overtredelsesgebyr for overtredelse av konkurranseloven § 10. Selskapene bestred gyldigheten av vedtaket og tok ut søksmål mot staten med påstand om at vedtaket var ugyldig. Follo tingrett ga i februar 2013 taxiselskapene medhold og opphevet Konkurransetilsynets vedtak.
  • Staten ved Konkurransetilsynet anket saken inn for Borgarting lagmannsrett, som avsa dom i mars 2015. Lagmannsretten la til grunn at Ski Taxi SA og Follo Taxi SA hadde kapasitet til å inngi tilbud hver for seg i de to anbudskonkurransene, og at anbudssamarbeidet gjennom det felleseide Ski Follo Taxidrift AS derfor var en formålsovertredelse slik Konkurransetilsynet la til grunn i sitt vedtak. Lagmannsretten reduserte imidlertid gebyrene.
  • Taxiselskapene anket saken til Høyesterett. Anken gjaldt kun lagmannsrettens rettsanvendelse. Høyesterett anmodet under saksforberedelsen EFTA-domstolen om rådgivende tolkningsuttalelse i saken, og EFTA-domstolens dom forelå i desember 2016.
1811
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet.