Medhold i klagesaken mot Verisure

Konkurranseklagenemnda har gitt Konkurransetilsynet medhold i at Verisure har brutt konkurranseloven gjennom å ha samarbeidet ulovlig med Sector Alarm, og at dette samarbeidet utgjorde en formålsovertredelse. Nemnda opprettholder gebyret på 766 millioner kroner.

Konkurranseklagenemnda er enig med Konkurransetilsynet i at Verisure og Sector Alarm samarbeidet om å dele marked seg imellom i perioden 2011 til 2017. Samarbeidet gikk ut på å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder, og dette har skjedd over hele landet.

– Vi er fornøyde med nemndas vedtak. Det er grundig og understreker at markedsdeling er et alvorlig brudd på konkurranseloven, noe gebyret i saken også reflekterer, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurranseklagenemnda har funnet at det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det mellom Verisure og Sector Alarm fant sted ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon i den aktuelle perioden.

– Konkurranseklagenemnda legger til grunn at det var åpenbart at kontakten og informasjonsutvekslingen har dreiet seg om å fordele kunder i det aktuelle markedet, såkalt markedsdeling. I likhet med tilsynet finner nemnda at slik adferd ligger i kjernen av forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, og at samarbeidet er å anse som en formålsrestriksjon, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Les Konkurranseklagenemndas pressemelding her.

Les offentlig versjon av Konkurranseklagenemndas vedtak her. 

Dette er saken:

  • Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos Verisure AS og Sector Alarm AS 20. juni 2017. Under bevissikringen tok Konkurransetilsynet beslag i dokumenter og elektronisk lagret materiale.
  • I etterkant av bevissikringen ble et omfattende beslag gjennomgått, systematisert og analysert.
  • I perioden februar 2018 til september 2020 ble det gjennomført forklaringsopptak med sentrale personer i de to involverte foretakene.
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt selskapene 17. juni 2019.
  • Sector Alarm AS valgte å godta gebyret før fristen for å avgi merknader til varselet utløp. Selskapet leverte på denne bakgrunn et kort tilsvar i juni 2019. Konkurransetilsynet fattet vedtak 4. juli 2019 der Sector Alarm AS ble ilagt overtredelsesgebyr på 467,3 millioner kroner.
  • Verisure AS innga sine merknader til varslet i november 2019.
  • Konkurransetilsynet sendte endelig vedtak til Verisure AS om ileggelse av overtredelsesgebyr på 766,0 millioner kroner 25. november 2020.
  • Verisure AS klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemda 25. mai 2021.
  • Konkurranseklagenemnda traff vedtak i saken 25. november 2021.

Lenke til konkurransetilsynets vedtak: https://konkurransetilsynet.no/milliardgebyr-til-sammen-til-verisure-og-sector-alarm/

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77