Melding av samarbeid under forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren

 

Som følge av COVID-19-epidemien er luftfartssektoren gitt et midlertidig unntak fra konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. Forskriften trådte i kraft 18. mars 2020 og skal gjelde frem til 31. desember 2020.

Dette unntaket er ikke forlenget.

Samarbeidet må ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig for å sikre opprettholdelsen av samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med COVID-19-pandemien, og må i størst mulig grad sikre effektiv ressursbruk og forbrukernes interesser. Unntaket tar særlig sikte på å gjøre det mulig å opprettholde person- og godstransporten i Norge, for å sikre innbyggerne tilgang til nødvendige tjenester.

 

Meldingens innhold
Etter forskriften § 1 tredje ledd må samarbeid meldes til Konkurransetilsynet uten ugrunnet opphold. Bakgrunnen for dette er at Konkurransetilsynet skal ha mulighet til å følge med på hva som skjer i markedet. Meldingen skal opplyse om hvem som samarbeider og kort hva samarbeidet går ut på. Ifølge merknadene til forskriften er det tilstrekkelig med en e-post som kort angir hvem som samarbeider og om hva. Konkurransetilsynet kan innhente ytterligere informasjon med hjemmel i konkurranseloven § 24 dersom tilsynet finner det nødvendig.

Det kan bes om innsyn i meldingene etter ordinære regler.

Det bes om at det sammen med meldingen inngis en offentlig versjon av meldingen, eller alternativt en klar angivelse av hvilke opplysninger og eventuelle vedlegg som anses som forretningshemmeligheter. Konkurransetilsynet har taushetsplikt om ethvert drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

 

Dato mottatt Navn på selskap Næring Samarbeidet gjelder
29.09.2020 SAS og Norwegian Luftfart Trafikkprogram innenriks Norge
21.03.2020 SAS og Norwegian Luftfart Trafikkprogram innenriks Norge
02.06.2020 SAS og Norwegian Luftfart Trafikkprogram innenriks Norge
24.06.2020 SAS og Norwegian Luftfart Trafikkprogram innenriks Norge
25.06.2020 Widerøe Luftfart Trafikkprogram innenriks Norge