Kronikk: NRK – et konkurranseproblem?

For tre år siden la jeg (som professor ved Norges Handelshøyskole, NHH) frem for Kulturdepartementet en rapport om konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester. Fokuset var hovedsakelig på nyheter på nett.

Av konkurransedirektør Lars Sørgard

Spørsmålet var om NRKs tilstedeværelse påvirket de kommersielle aktørenes tilbud på en slik måte at det totale mediemangfoldet ble svekket.

En gruppe forskere fra NHH og Universitetet i Bergen som jeg ledet, fant at de kommersielle medieaktørenes utfordringer kun i begrenset grad kunne forklares med NRKs tilstedeværelse og at NRK i det store og hele bidro til et mediemangfold til glede for leserne.

 

Langt på vei samme funn nå
De kommersielle aktørene var sterkt kritiske til våre konklusjoner. Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) sa det var et nyttig nåtidsbilde, men var bekymret for fremtiden med et enda sterkere NRK som en nær konkurrent til de kommersielle aktørene.

Nå har Medietilsynet replisert den studien vi gjorde og i tillegg utført ytterligere analyser og da særlig på mulige forskjeller i innhold mellom NRK og kommersielle aktører.

Deres funn, vurderinger og konklusjoner er langt på vei de samme som i vår studie. Og reaksjonen fra mediebransjen er langt på vei den samme som for tre år siden.

Mer faktabasert kunnskap
Det er fullt forståelig at de kommersielle medieaktørene er bekymret for sin egen situasjon når NRK stadig vokser.

Det har skjedd en dramatisk endring i inntektsgrunnlaget de siste årene, og da særlig som følge av overgang fra papir til nett. Det er ingen tvil om at NRKs tilstedeværelse påvirker de kommersielle aktørene.

Studien fra Medietilsynet gir oss mer faktabasert kunnskap om hvordan samspillet er mellom NRK og de kommersielle aktørene.

Det er bra at Medietilsynet kombinerer ulike typer empiriske studier, slik som spørreundersøkelser blant brukere, innholdsanalyse og analyse av datatrafikk. Dette er helt i tråd med hvordan en bør utføre en konkurranseanalyse. Dermed kan en få sjekket om det er riktig, slik medielederne hevder, at NRK faktisk er en nær konkurrent til dem.

Det gir i neste omgang kunnskap om hvorvidt NRK bidrar til mediemangfoldet og om NRKs tilstedeværelse er bra for oss som lesere.

De kommersielle aktørene fokuserer på NRKs størrelse og vekst. Men det er et dårlig utgangspunkt for en analyse av NRKs konkurransemessige virkninger og verdi for brukerne.

Situasjonen i Sogn og Fjordane kan illustrere det. Mediebransjen påpekte at NRK hadde en sterk stilling i den regionen. Av den grunn fokuserte studien i 2015 blant annet på den regionen, og studien i 2018 gjorde det samme for å se på utviklingen.

 

Sterkt NRK kan fylle tomrom
Studien i 2015 fant at NRK hadde en sterk stilling på nett i den regionen, og Medietilsynets studie i 2018 gir indikasjoner på at NRKs stilling er enda sterkere i 2018 enn i 2015.

Begge studiene fant at det var liten grad av innholdsmessig overlapp i Sogn og Fjordane mellom NRK og lokale nettaviser. Det indikerer at selv om NRK har en sterk stilling, er de ikke en nær konkurrent til lokale nettaviser. Det finnes ikke en kommersiell aktør som dekker hele denne regionen, og NRKs nettavis i regionen synes derfor å dekke et behov for leserne.

Å rette oppmerksomheten mot områ- der der NRK har en sterk stilling, som i Sogn og Fjordane, gir følgelig ikke svaret på om tilstedeværelsen av NRK er bra eller dårlig for oss brukere. I visse tilfeller kan et sterkt NRK være et resultat av at de fyller et tomrom. Det gjør dem store og gir oss brukere et større mediemangfold enn vi ellers ville hatt.

 

Mediemangfold totalt sett?
Den nye studien gir – som tidligere studier, inkludert en ny studie fra BI – ikke støtte til medieledernes påstand om at NRK er en nær konkurrent til de kommersielle aktørene. Men jeg kan ikke se, slik noen medieledere har uttalt, at dette er en blankofullmakt til at NRK kan vokse videre.

Studiene har kun sett på noen av alle de tjenester NRK tilbyr. Vi kan ikke utelukke at for andre tjenester som NRK tilbyr, kan det være gunstig for publikum om det legges restriksjoner på NRKs aktivitet.

Det er positivt at Medietilsynet vil utvikle et mediemangfoldsregnskap og særlig rette oppmersomheten mot NRKs rolle. Nå har vi god kunnskap om regionale nettaviser, ikke minst i Sogn og Fjordane, og det er på tide å rette blikket mot andre tjenester NRK tilbyr.

Hovedspørsmålet er om NRK bidrar til mediemangfold totalt sett. For å svare på det spørsmålet må en ha faktakunnskap om blant annet hvor nær konkurrent NRK er til kommersielle aktører. Det krever, nettopp slik Medietilsynet nå har gjort, empiriske studier ut over det å spørre medielederne om hvordan de opplever konkurransen fra NRK.

Innlegget stod på trykk i Aftenposten 20. april 2018.

Portrettbilde av Lars Sørgard som er konkurransedirektør.
Konkurransedirektør Lars Sørgard.