Ny lovgivning vil kunne løse flere konkurranse-utfordringer

Konkurransetilsynet støtter et nytt forslag om å endre konkurranseloven og gi tilsynet nye hjemler til å gripe inn mot konkurranseproblemer som ikke kan løses med dagens konkurranselov.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i mars et nytt lovforslag på høring. Forslaget vil gi Konkurransetilsynet mulighet til å gjennomføre markedsetterforskning og pålegge selskaper adferdsmessige eller strukturelle tiltak dersom det identifiseres forhold som vesentlig begrenser konkurransen. Bakgrunnen er at departementet ser behov for å supplere dagens lovgivning for å løse eksisterende og fremtidige konkurranseutfordringer, blant annet knyttet til digitalisering og utfordringer i dagligvaremarkedet.

Konkurransetilsynet er enig i at det er behov for å justere konkurranseloven for å forhindre konkurranseskadelige forhold som ikke kan løses effektiv med dagens lovgivning. Tilsynet er likevel opptatt av at innføring av ny lovgivning ikke må gå ut over håndhevingen av dagens konkurranseregler. Det er derfor nødvendig at tilsynet tilføres flere midler, slik at konkurranseloven totalt sett håndheves på en effektiv måte.

– Dersom den nye lovgivningen blir innført, er det godt nytt for norske forbrukere. Muligheten til å gjennomføre markedsetterforskning vil føre til at enkelte konkurranseutfordringer kan løses raskere enn i dag. Samtidig er det avgjørende at nye oppgaver til Konkurransetilsynet også innebærer økte ressurser, slik at det ikke går ut over ordinære etterforsknings- og fusjonssaker, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Departementets forslag legger opp til at prosessen frem mot eventuelle vedtak skal sikre forutsigbarhet og rettsikkerhet for markedsaktørene. Etter Konkurransetilsynets oppfatning ivaretar departementets forslag disse hensynene på en god måte.

Les Konkurransetilsynets høringssvar her.

41748
Portrettbilde av Tina Søreide
Tina Søreide, konkurransedirektør.

Pressetelefon: 47 66 77 77