Ny rapport: Konkurranseproblemer for boligutvikling

En ny rapport fra Konkurransetilsynet viser at svak konkurranse er en av årsakene til at det bygges for få nye boliger og at boligprisene stiger.

Konkurransetilsynet har undersøkt konkurransen i markedet for utvikling av nye boliger i fem av de største byregionene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Sandnes. Tilsynet har også sett på om offentlige reguleringer og planprosessene i kommunene kan være til hinder for en effektiv konkurranse i markedet.

– I rapporten er det konkludert med at det er flere hindringer for en effektiv konkurranse i markedet for boligutviklere. Knapphet på boligtomter og lange og uforutsigbare planprosesser hos kommunene gir færre og dyrere boliger for forbrukerne, sier prosjektleder Sven Heidar Larsen.

Mangel på tomter
Tilgangen på tomter i sentrale bystrøk som er egnet for boligbygging er en av hovedutfordringene.

Konkurransetilsynets undersøkelser viser at markedet i de ulike byregionene som er undersøkt er konsentrert. Noen få store boligutviklere kontrollerer store tomteareal med potensiale for mange nye boliger.

Samtidig er plan- og reguleringsprosessen i kommunene tidkrevende og til dels uforutsigbare, og dette skaper konkurranseutfordringer. Små om mellomstore aktører har problemer med å bære den høye risikoen og kostnadene gjennom en lang og uforutsigbar reguleringsprosess.

– Mindre aktører er viktig for konkurransen i markedet, men de møter store utfordringer knyttet til å håndtere hinderløypen de må gjennom hos offentlige myndigheter, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer, som også peker på konsekvensen for boligprisen.

– Hinderløypen og krav fra myndighetene er også et problem for boligkjøperne fordi dette gir dyrere boliger.

Kort om rapporten

  • Bakgrunnen for igangsetting av Konkurransetilsynets undersøkelser var at boligprisene i Norge øker og stiger raskere enn byggekostnadene.
  • Den sterke prisveksten har ikke ført til en tilsvarende økning i boligbyggingen.
  • Samtidig har produktivitetsutviklingen i byggenæringen vært svak over lengre tid.
  • I 2014 sendte Konkurransetilsynet spørsmålsbrev ut til rundt 60 aktører i markedet. I tillegg har tilsynet vært i dialog med forskjellige kommuner knyttet til de største byregionene