Invitasjon til å inngi synspunkter på EUs gruppefritak for konsortier mellom linjerederier

Gruppefritaket tillater på visse vilkår at linjerederier med en samlet markedsandel på mindre enn 30 prosent inngår samarbeidsavtaler om felles linjefart. Gruppefritaket utløper 25. april 2024 og er nå under evaluering.

Kommisjonen ønsker nå å motta innspill fra markedsaktører og andre interesserte som ledd i sin evalueringen av gruppefritaket. Frist for å inngi innspill er 3. oktober.

For ytterligere informasjon, se Kommisjonens pressemelding IP/22/4864.

Innspill til Kommisjonens kan gis ved å benytte denne lenken.

Det bes om at uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.