Tildelingsbrev og prioriteringar 2022

 

I tildelingsbrevet fastset Nærings- og Fiskeridepartementet mål og prioriteringar for Konkurransetilsynet. I tildelingsbrevet for 2022 blir tilsynet mellom anna bede om å prioritere konkurransen i den digitale økonomien, kartellavdekking, arbeidslivskriminalitet og konkurransen i dagligvaremarknaden.

I tillegg ønskjer departementet at tilsynet skal vurdere om det er naudsynt med nasjonale tiltak for å hindre at konkurransereglane er til hinder for det grøne skiftet. 

Ikon for

Tildelingsbrev frå Nærings- og fiskeridepartementet

 

Nærings- og fiskeridepartementet legg rammene for Konkurransetilsynet sitt arbeid.

Tildelingsbrev for 2022 (pdf) Hovudinstruks for styringa av Konkurransetilsynet – frå 2020 (pdf) Konkurransetilsynet si årlege rapportering til departementet gjennom årsrapport for 2020 (pdf)