Tildelingsbrev og prioriteringar 2024

 

I tildelingsbrevet fastset Nærings- og Fiskeridepartementet mål og prioriteringar for Konkurransetilsynet. I tildelingsbrevet for 2024 blir tilsynet mellom anna bede om å prioritere konkurransen i den digitale økonomien, konkurransen i daglegvaremarknaden og miljø og berekraft.

I tillegg ønskjer departementet at tilsynet skal vere bidragsytar for å nå regjeringas mål om grøn omstilling og berekraft, fremme likestilling, mangfald og hindre diskriminering, og jobbe aktivt med tryggleik og beredskap.

Tildelingsbrev frå Nærings- og fiskeridepartementet

 

Nærings- og fiskeridepartementet legg rammene for Konkurransetilsynet sitt arbeid.

Tildelingsbrev for 2024 (pdf) Supplerande tildelingsbrev for 2024 (pdf)