Tildelingsbrev og prioriteringar 2023

 

I tildelingsbrevet fastset Nærings- og Fiskeridepartementet mål og prioriteringar for Konkurransetilsynet. I tildelingsbrevet for 2023 blir tilsynet mellom anna bede om å prioritere konkurransen i den digitale økonomien, miljø og berekraft og konkurransen i dagligvaremarknaden.

I tillegg ønskjer departementet at tilsynet skal vurdere om det er naudsynt med nasjonale tiltak for å hindre at konkurransereglane er til hinder for det grøne skiftet. 

Ikon for