Tildelingsbrev og prioriteringar 2022

 

I tildelingsbrevet fastset Nærings- og Fiskeridepartementet mål og prioriteringar for Konkurransetilsynet. I tildelingsbrevet for 2022 blir tilsynet mellom anna bede om å prioritere konkurransen i den digitale økonomien, kartellavdekking, arbeidslivskriminalitet og konkurransen i dagligvaremarknaden. I tillegg ønskjer departementet at tilsynet skal vurdere om det er naudsynt med nasjonale tiltak for å hindre at konkurransereglane er til hinder for det grøne skiftet.