Tildelingsbrev og prioriteringar 2021

I tildelingsbrevet for 2021 ber Nærings- og Fiskeridepartementet tilsynet om å prioritera konkurransen i den digitale økonomien, og dessutan dagligvaremarknaden. I tillegg prioriterer Konkurransetilsynet kartellavdekking, som er aktuelt i alle marknader. Meldingar om oppkjøp, tips, lempingssøknader, regelendringar, klagar på vedtak og pågåande etterforskingssaker har òg tyding for prioriteringar. I tillegg vil vi framleis vera ein pådrivar for sunn konkurranse i ei rekke næringar. Lista skal dermed ikkje vurderast som uttømmande.

Konkurransetilsynet skal legga til rette for at digitalisering bidrar til auka konkurranse og effektiv ressursbruk til fordel for forbrukarar og næringsliv. Det gjeld både digitale marknader og endringar i andre marknader. Tilsynet bruker òg moglegheitene som digitalisering gir til å effektivisera arbeidsmetodar.

Ved målretta informasjonstiltak vil tilsynet få inn fleire gode tips om konkurransekriminalitet. Tilsynet vil gjennom satsinga på digitalisering bruka nye kjelder og metodar til dataanalyse for avdekking av kartell. Personstraff skal vera ein reell trussel for personar som har vore aktive i ulovleg åtferd.

Innsatsen mot dagligvaremarknaden er styrkt med auka ressursrammer. Vi etterforskar fleire moglege brot av konkurranselova, og intensiverer oppfølging av tips og klager. Auka kapasitet blir òg brukt til utgreiingar av konkurranseproblem og vurdering av alternative tiltak.

Var dette nyttig?