Ønsker helhetlig gjennomgang av prisutjevningsordningen

Det bør foretas en helhetlig gjennomgang av prisutjevningsordningen for melk, der det vurderes om det finnes mer effektive virkemidler for å nå de landbrukspolitiske målene, sier Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

LMD har sendt forslag til en rekke endringer og forenklinger i prisutjevningsordningen for melk på høring. Konkurransetilsynet er positiv til flere av disse, men savner en overordnet vurdering av ordningen som i dag har et omfang på vel 1,5 milliarder kroner.

Etter Konkurransetilsynets oppfatning burde det blitt gjennomført en helhetlig gjennomgang av prisutjevningsordningen, herunder en overordnet analyse av de positive og negative virkningene av ordningen både for næringen og i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Ordningen er omfattende og kompleks, og har ikke vært gjenstand for en helhetlig vurdering de senere årene. Det ville vært naturlig å vurdere om det finnes alternative virkemidler til ordningen som kan gi en mer effektiv oppfyllelse av de landbrukspolitiske målene, sier Gabrielsen.

Konkurransetilsynet støtter LMDs forslag om å fjerne tilskuddet som i dag gis til eksport av merkevareost, et tilskudd som ikke har fremmet konkurransen eller på annen måte kommet norske forbrukere til gode. Tilsynet er også enig i at ikke bare Q-meieriene, men alle Tines konkurrenter skal få distribusjonstilskuddet på 50 øre for distribusjon av flytende meieriprodukter for å fremme konkurransen i markedet. Videre stiller tilsynet seg bak forslaget om at meieriene selv må betale en høyere andel av innfraktkostnadene for melk, da dette kan gi insentiver til kostnadseffektivisering.

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør for mat, handel og helse.

Kontaktinformasjon
Magnus Gabrielsen
Avdelingsdirektør
Telefon: 990 95 774

 

Høringsuttalelsen