Årsrapport for 2014

Årsrapporten summerer opp dei viktigaste resultata og aktivitetane til Konkurransetilsynet i 2014.

Finansdepartementet har fastsatt nye krav til årsrapport i avgjerd om økonomistyring i staten. Denne årsrapporten følgjer råd og tilrådingar til innhald i årsrapporten frå Direktoratet for økonomistyring, samt dei særeigne rapporteringskrava for Konkurransetilsynet frå overordna departement (Nærings- og Fiskeridepartementet).

Rapporten inkluderer også årsrekneskap for det alminnelige prisreguleringsfondet.