Årsrapport for 2018

Konkurransetilsynet har jobbet systematisk og effektivt med målene fra tildelingsbrevet fra 2018 og fra strategiplan 2017-21. Tilsynet har nådd ut bredt med de sakene vi jobber med, vi har økt kjennskapen til konkurransereglene, og vi påpeker viktigheten av konkurranse der det er til fordel for forbrukere og næringsliv.

I sum har dette bidratt til at selskap i større grad etterlever konkurransereglene, og regelverket i enkeltnæringer i større grad fremmer sunn konkurranse.