Drivstoffmarkedet i Norge – Marginøkning og ny pristopp

Konkurransetilsynet har gjennomført en undersøkelse av konkurransen i det norske drivstoffmarkedet. Undersøkelsen bygger på analyser av en betydelig mengde data, om blant annet priser, hentet inn fra de norske drivstoffkjedene i 2012.

• Formålet med tilsynets undersøkelser har vært å skaffe mer kunnskap om markedet, blant annet gjennom å se nærmere på hvordan bruttomarginen har utviklet seg i det norske markedet og hvordan denne utviklingen er sammenlignet med Sverige.

• Hovedfunnene i rapporten er at det er en betydelig økning i bruttomarginen og at det nå er to dager med pristopp i løpet av uken. Det synes klart at selskapene har økt sin fortjeneste gjennom at det nå er to pristopper i uken.