Konkurranseutsetting av kommunal virksomhet

I alle nordiske land disponerer offentlig sektor en betydelig del av samfunnets ressurser. Det er derfor av vesentlig betydning at det offentlige utnytter sine ressurser effektivt. Flere studier har fastslått at effektiviseringspotensialet i offentlig sektor er stort. Det har da også utviklet seg en stadig sterkere oppmerksomhet om mulighetene for å iverksette effektiviseringstiltak.

Konkurranseutsetting av offentlig virksomhet er et effektiviseringstiltak som har fått stor oppmerksomhet, ikke minst av det offentlige selv som jo står overfor økte oppgaver og ytelser. Stadig flere undersøkelser tyder på at konkurranseutsetting gir billigere og bedre varer og ytelser, og med konkurranseutsetting utviklers nye produkter og tjenester.

Konkurranseutsetting er således et økonomisk problemområde som er satt på den politiske dagsorden, og som derfor også burde interessere konkurransemyndighetene. Til tross for de tilsynelatende mange fordelene med konkurranseutsetting skjer prosessen på mange områder meget langsomt. Det er en utfordring for konkurransemyndigheter å analysere årsaken til dette og eventuelt komme med forslag til tiltak for å effektivisere prosessen.

Jo større erfaring man har med konkurranseutsetting, jo bedre grunnlag vil konkurransemyndighetene ha for å komme med gode anbefalinger. Et nordisk samarbeid vil øke erfaringsgrunnlaget og være særlig relevant fordi disse landene jo på så mange måter ligner hverandre sosialt, politisk og i holdningen til velferdsstaten. Det er derfor formålstjenlig at de nordiske konkurransemyndighetene kommer sammen og ser på forskjeller og likheter i konkurranseutsettingen, både i hastighet og substans. Siden også konkurranselovgivningen er relativt ensartet gir det god mening å fremme forslag til konkurransepolitiske initiativer.