Rapport: Drosjenæringen må få moderne rammebetingelser

Drosjenæringen er overregulert. Tiden er moden for å gi næringen rammer som bidrar til å gi et kundetilpasset, fleksibelt og moderne drosjetilbud, sier Konkurransetilsynet i en ny rapport.

Konkurransetilsynet peker i rapporten på flere utdaterte reguleringer som hemmer et fremtidsrettet drosjetilbud.

– Det er i dag krav om at drosjesjåfører må ha kjørt drosje i to år for å få løyve. Det er også et krav om å kjøre på fulltid for å få løyve. Disse og flere lignende krav begrenser både utviklingen av næringen og reduserer tilgjengelighet og valgmulighet for drosjekundene, sier fagdirektør Kjell Jostein Sunnevåg.

Se YouTube-video >>

Rapporten peker på at konsekvensen av overreguleringen er at konkurransen i drosjemarkedet ikke fungerer.

• Behovsprøvingen fungerer som en betydelig etableringsbarriere. Nye selskaper som kan gi konkurranse får ikke etablere seg.
• Det er liten fleksibilitet i drosjetilbudet.
• For å få løyve må drosjekjøring være hovederverv. Det innebærer for eksempel svært begrensede mulighet for en person i distriktet å ha drosjekjøring som en attåtnæring
• Drosjeprisene i store deler av landet er regulert. Selv i byene der det er fri prissetting, er det minimal konkurranse på pris
• Det er vanskelig for kundene å sammenligne priser og finne ut hva drosjeturen faktisk kommer til å koste
• Det er lite nytenking og innovasjon i bransjen

Konkurransetilsynet foreslår at de kravene til drosjeløyver tilpasses behovet for å skape konkurranse. En fremtidsrettet reguleringen av drosjenæringen bør i stedet ha krav som retter seg mot kvalitet og sikkerhet. Disse kravene må håndheves strengt.

– Det vi foreslår er moderne rammer for drosjenæringen, med krav som stimulerer til konkurranse, økt produktivitet og innovasjon – og som ikke minst ivaretar passasjerenes krav til kvalitet og sikkerhet. Passasjerene skal være trygge når de setter seg inn i en drosje, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Fakta

Eksempler på reguleringer i drosjemarkedet

  • Fylkeskommunene behovsprøver løyvetildelingen
  • Det er krav om å ha kjørt drosje i to år for å løyve
  • Løyvetildeling er basert på ansenitet
  • Det er krav om at drosjekjøring skal være hovedjobb
  • Det er krav om stasjoneringssted og kjøreplikt
  • I tillegg er prisene utenfor de store byene regulert (maksimalprisforskriften)