Telenor-saken avsluttet – 788 millioner kroner i gebyr

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra Telenor, og gebyret på 788 millioner kroner til Telenor for misbruk av dominerende stilling fra Gulating lagmannsrett blir stående. – Dette er et viktig signal til Telenor og andre bedrifter som har en dominerende stilling, sier konkurransedirektør Lars Sørgard 

Telenor valgte i 2010 å endre på en tilgangsavtale med Network Norway, selskapet som da sto for utbyggingen av det tredje mobilnettet. De nye vilkårene ble bevisst utformet for å oppmuntre Network Norway til å investere mindre i videre utbygging, og i stedet fortsatt leie tilgang i Telenors nett. På det tidspunktet var det en uttalt målsetting for norske myndigheter å få etablert et tredje mobilnett, for å sikre lave priser til mobilkundene. 

– Når nå Konkurransetilsynets vedtak er rettskraftig, sender dette et viktig signal til Telenor og andre bedrifter som har en dominerende stilling. De har et særlig ansvar for å ikke opptre på en måte som svekker konkurransen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard. 

Konkurransetilsynet fattet sitt vedtak i juni 2018, Konkurranseklagenemnda opprettholdt Konkurransetilsynets vedtak i juni 2019, og i juni i år opprettholdt Gulating lagmannsrett Konkurransetilsynets vedtak. Telenor anket saken til Høyesterett, og 26. november avviste Høyesteretts ankeutvalg anken. 

– Konkurransetilsynet er fornøyd med Høyesteretts beslutning om å avvise anken. Gulating lagmannsretts dom, som ga Konkurransetilsynet fullt medhold, er dermed rettskraftig. Det stadfester at en dominerende aktør som begrenser en konkurrents mulighet for å etablere seg er en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.  

Dom fra Gulating lagmannsrett >> 

Offentlig versjon av Konkurransetilsynets vedtak >> 

Offentlig versjon av Konkurranseklagenemndas vedtak >> 

Dette er saken

Norge har vært ett av svært få land i Europa med bare to mobiloperatører som har egne landsdekkende mobilnett, med Telenor som den dominerende aktøren. Mobiloperatører uten eget landsdekkende nett må leie tilgang i Telenors eller Telias nett. På grunn av manglende konkurranse er det norske markedet fremdeles regulert. Etablering av et tredje mobilnett har derfor vært sentralt for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet. Fra 2007 startet Network Norway byggingen av et tredje mobilnett sammen med Tele2. I utbyggingsperioden kjøpte Network Norway tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ennå ikke var bygget. 

I 2010 endret Telenor vilkårene i avtalen med Network Norway om leie av Telenors nett, og det er disse endringene som er bakgrunnen for overtredelsen av konkurranseloven. Gjennom den nye avtalen reduserte Telenor prisen for selve bruken av Telenors nett, men innførte samtidig en avgift som økte med antall kunder. Denne avgiften måtte Network Norway fortsette å betale til Telenor selv om de økte bruken av eget nett. 

Telenors endrede leievilkår reduserte insentivene til å fortsette utbyggingen av det tredje nettet. Telenor utformet vilkårene i tilgangsavtalen bevisst for å begrense Network Norways videre investeringer i det tredje nettet, noe de selv også trodde ville skje.  

Tidslinje

 • Konkurransetilsynet gjennomførte 4.–13. desember 2012 bevissikring hos Telenor Norge AS og Telenor ASA. 
 • Mistanken knyttet seg til mulig misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. 
 • Konkurransetilsynet gjennomgikk og analyserte et omfattende papir- og datamateriale som ble beslaglagt under bevissikringen, innhentet informasjon fra andre aktører og gjennomførte en rekke forklaringsopptak i saken. 
 • Konkurransetilsynet sendte 23. november 2016 varsel om mulig brudd på konkurranselovens § 11 og EØS-avtalen artikkel 54 for to forhold. 
 • Etter tilsvar fra Telenor valgte Konkurransetilsynet å ikke gå videre med forholdet som gjaldt Telenors bruk av eksklusivavtaler. 
 • Konkurransetilsynet sendte 21. juni 2018 et vedtak om brudd på konkurranselovens §11 og EØS-avtalen artikkel 54 for det andre forholdet (omlegging av prisstruktur i tilgangsavtale til Telenors mobilnett), og ila Telenor et gebyr på 788 millioner kroner. 
 • Telenor klaget Konkurransetilsynets vedtak inn for Konkurranseklagenemda 20. desember 2018. 
 • Konkurranseklagenemda ga 19. juni 2019 Konkurransetilsynet fullt medhold i vedtaket og gebyret på 788 millioner kroner til Telenor blir opprettholdt. 
 • Telenor tok 18. september 2019 ut stevning for Gulating lagmannsrett med påstand om at Konkurranseklagenemdas vedtak må oppheves. 
 • 24. juni 2021 Gulating lagmannsrett avga dom i saken og ga Konkurransetilsynet fullt medhold. 
 • 3. september 2021 Telenor anket til Høyesterett. 
 • 26. november 2021 Høyesterett avsiste Telenors anke. 
1825
Portrettfoto av Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør i Konkurransetilsynet.
Karin Stakkestad Laastad, Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77