Fakta, nyttige lenker og internasjonalt samarbeid

Samarbeid
Konkurransetilsynet har et tett samarbeid med europeiske konkurransemyndigheter, blant annet gjennom European Competition Network og en nordisk samarbeidsavtale. I forbindelse med pandemien ble det for eksempel gitt ut en felles uttalelse fra EU- og EØS-landene. Les mer om uttalelsen her.
Videre har tilsynet et internasjonalt samarbeid gjennom OECD Competition.

 

Dagligvaretilsynet
Januar 2021 ble Dagligvaretilsynet opprettet. Mens Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven er det nye tilsynets oppgave først og fremst å følge opp lov om god handelsskikk, som ble vedtatt av Stortinget i 2020. I tillegg skal de føre tilsyn med denne loven. Dagligvaretilsynet skal blant annet bidra til ryddige forhandlinger mellom kjeder og leverandører, samt redusere konfliktnivået mellom aktørene i dagligvarebransjen.­

Les mer om tilsynets samarbeid med andre konkurransemyndigheter her.

 

Lover og utredninger
Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

Meld. St. 27 (2019–2020) Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane

Innst. 185 S (2020-2021) – Stortingets behandling av stortingsmeldingen

NOU 2011: 4  – Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat

Lov 17. april 2020 nr. 29 om god handelsskikk i dagligvarekjeden