Nyttige lenker

 

Dagligvaretilsynet

Januar 2021 ble Dagligvaretilsynet opprettet. Mens Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven er det nye tilsynets oppgave først og fremst å følge opp lov om god handelsskikk, som ble vedtatt av Stortinget i 2020. I tillegg skal de føre tilsyn med denne loven. Dagligvaretilsynet skal blant annet bidra til ryddige forhandlinger mellom kjeder og leverandører, samt redusere konfliktnivået mellom aktørene i dagligvarebransjen.­

Les mer om tilsynets samarbeid med andre konkurransemyndigheter her.

 

Lover og utredninger

Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

Meld. St. 27 (2019–2020) Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane

Innst. 185 S (2020-2021) – Stortingets behandling av stortingsmeldingen

NOU 2011: 4  – Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat

Lov 17. april 2020 nr. 29 om god handelsskikk i dagligvarekjeden