Lover og forskrifter

 

Konkurransetilsynet handhevar fleire lover og forskrifter som er relevant for drosjemarknaden:

 

Forskrift om takstutrekning og maksimalprisar for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn
Forskrift 30. september 2010 nr. 1307 om takstutrekning og maksimalprisar kjem som hovudregel til anvending på all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Kapittel 1 i forskrifta angir generelle avgjerder om mellom anna tillaten takstutrekningsmetode, pristilbod og fastprisar, og forbodne takstelement i ikkje-maksimalprisregulerte område.

Det finst enkelte unntak frå heile eller delar av forskrifta. Desse kjem fram av forskrifta § 1. For det første gjeld ikkje forskrifta for drosjetransport der vilkåra for transporten er fastsett i avtale inngått etter forhandlingar mellom oppdragsgivar og tilbydar, eller avtale inngått etter anbodskonkurranse. Vidare, gjeld ikkje forskrifta kapittel 2 for nærare angitte område eller drosjetransport der det er fleire enn fire passasjerar i drosjebilen.

Av forskrifta kapittel 2 kjem det fram høgaste tillatne takstnivå, såkalla maksimalprisar, og dessutan tillatne takstelement aktørane i dei maksimalprisregulerte områda kan nytte.

Sjå fleire detaljar i forskrifta: Forskrift om takstutrekning og maksimalprisar.

 

Forskrift om dispensasjon frå konkurranselova

Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1165 om dispensasjon frå konkurranselova § 3-1 og § 3-2 for drosjesentralar gir drosjesentralar enkelte unntak frå forbodet i konkurranselova om konkurranseavgrensande avtalar mellom føretak. Unntaket inneber at drosjesentralar kan fastsetje felles takstregulativ og dessutan inngi felles pristilbod og anbod på vegner av dei løyvehavarar som er knytte til sentralen. Unntaket gjeld ikkje for pris- og anbodssamarbeid mellom drosjesentralar eller mellom løyvehavarar som er knytte til ulike sentralar.

Sjå fleire detaljar i forskrifta: Forskrift om dispensasjon frå konkurranselova.

 

Konkurranselova
Formålet med lov av 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom føretak og kontroll med føretakssamanslutninger (konkurranselova) er å fremje konkurranse for derigjennom bidra til effektiv bruk av ressursane i samfunnet. Lova gjeld vilkår, avtalar og handlingar som blir gjort, har verknad eller er eigna til å ha verknad her i riket.

Gjennom lova er det tre hovudområde som Konkurransetilsynet jobbar med; ulovleg samarbeid (§ 10), misbruk av dominerande stilling (§ 11) og fusjonskontroll (§ 16).

Sjå fleire detaljar i lova: Konkurranselova.

 

Pristiltakslova
Formålet med lov av 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak er å fremje ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling. Det følgjer òg av lova at det er forbode å ta, krevje eller avtale prisar som er urimelege, og heller ikkje krevje, avtale eller halde oppe forretningsvilkår som verkar urimelege ovanfor den annan part eller som openbert er i strid med allmenne interesser. I lova kjem det òg fram heimel til prisregulering, og forskrift om takstutrekning og maksimalprisar er heimla i pristiltakslova.

Sjå fleire detaljar i lova: Pristiltakslova.