Tillet Telias oppkjøp av Get/TDC

Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at oppkjøpet til selskapet av Get/TDC tillatast.

Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at oppkjøpet til selskapet av Get/TDC tillatast. Telia har i Noreg hovudsakleg verksemd innan mobil- og fasttelefoni. Get/TDC sin hovudverksemd i Noreg er innanfor fast breiband og TV-distribusjon, men selskapet har òg noko verksemd innan mobil- og fasttelefoni.

– Til trass for at Telia og Get/TDC er to store aktørar i Noreg, så møtest dei i liten grad som direkte konkurrentar. Konkurransetilsynet har difor kome til at oppkjøpet kan tillatast, seier prosjektleiar Marita Skjæveland.

Omfattande undersøkingar
Dette er ei samanslåing av to betydelege aktørar i dei norske marknadene for elektronisk kommunikasjon. Dei fleste norske forbrukarar og føretak nyttar seg av tenester i desse marknadene kvar einaste dag. Sunn konkurranse er viktig for å sikra forbrukarane tilgjenge til gode og rimelege kommunikasjonstenester.

– Konkurransetilsynet er generelt sett uroa for konkurransesituasjonen i den norske mobilmarknaden. Vi har difor gått grundig til verk for å undersøkja dei konkurransemessige verknadene av at Telia kjøper Get/TDC. Blant anna har vi gjennomført ein omfattande informasjonsinnhenting blant nærare 40 kundar og konkurrentar i dei rørde marknadene. På bakgrunn av desse undersøkingane er vurderinga til Konkurransetilsynet at Telias oppkjøp av Get/TDC ikkje i betydeleg grad vil hindra effektiv konkurranse, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Saka vart meld til Konkurransetilsynet 31. august 2018.

738
Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, seniorrådgiver.

Kontaktinformasjon:

Gjermund Nese
avdelingsdirektør
Telefon: 911 78 713

Pressebilder Gjermund Nese >>

 

Marita Skjæveland
seniorrådgiver

 

Pressetelefon: 47 66 77 77