Tillet Telias oppkjøp av Get/TDC

Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at oppkjøpet til selskapet av Get/TDC tillatast.

Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at oppkjøpet til selskapet av Get/TDC tillatast. Telia har i Noreg hovudsakleg verksemd innan mobil- og fasttelefoni. Get/TDC sin hovudverksemd i Noreg er innanfor fast breiband og TV-distribusjon, men selskapet har òg noko verksemd innan mobil- og fasttelefoni.

– Til trass for at Telia og Get/TDC er to store aktørar i Noreg, så møtest dei i liten grad som direkte konkurrentar. Konkurransetilsynet har difor kome til at oppkjøpet kan tillatast, seier prosjektleiar Marita Skjæveland.

Omfattande undersøkingar
Dette er ei samanslåing av to betydelege aktørar i dei norske marknadene for elektronisk kommunikasjon. Dei fleste norske forbrukarar og føretak nyttar seg av tenester i desse marknadene kvar einaste dag. Sunn konkurranse er viktig for å sikra forbrukarane tilgjenge til gode og rimelege kommunikasjonstenester.

– Konkurransetilsynet er generelt sett uroa for konkurransesituasjonen i den norske mobilmarknaden. Vi har difor gått grundig til verk for å undersøkja dei konkurransemessige verknadene av at Telia kjøper Get/TDC. Blant anna har vi gjennomført ein omfattande informasjonsinnhenting blant nærare 40 kundar og konkurrentar i dei rørde marknadene. På bakgrunn av desse undersøkingane er vurderinga til Konkurransetilsynet at Telias oppkjøp av Get/TDC ikkje i betydeleg grad vil hindra effektiv konkurranse, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Saka vart meld til Konkurransetilsynet 31. august 2018.

Marita Skjæveland, seniorrådgiver.

Kontaktinformasjon:

Gjermund Nese
avdelingsdirektør
Telefon: 911 78 713

Pressebilder Gjermund Nese >>

 

Marita Skjæveland
seniorrådgiver

 

Pressetelefon: 47 66 77 77