Tilsynet griper inn i drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet har få aktører. I vurderingen av St1 sitt oppkjøp av Shell sine bensinstasjoner i Norge har Konkurransetilsynet kommet til at konkurransen i markedet er vesentlig begrenset uavhengig av oppkjøpet.

– Bakgrunnen for dette er at de fire nasjonale drivstoffkjedene har klart å stilltiende koordinere sin atferd i markedet blant annet gjennom en felles prisoppgang hver mandag og torsdag. Konsekvensen er høyere priser for forbrukerne og høyere bruttomarginer for selskapene, sier konkurransedirektør Christine Meyer.

Konkurransetilsynet har også innhentet informasjon som viser at for mange av selskapene har en strategi i lokale markeder om å holde høyest mulig priser og sikre fortjeneste fremfor å utfordre nabostasjonene ved å sette lavere priser. For å kunne gjennomføre dette har hvert selskap sterk styring med hvordan deres stasjoner setter sine pumpepriser i lokale markeder.

– Prisoppgangen hver mandag og torsdag, og måten dette gjennomføres på, er skadelig for konkurransen. Tilsynet har ingen indikasjoner på at det foregår ulovlig samarbeid i dag, men vil invitere hvert enkelt selskap til et møte for å diskutere hvordan prisene fastsettes, sier Meyer.

I vurderingen av oppkjøpet har tilsynet funnet at St1, gjennom sin tilstedeværelse som en ubetjent kjede, vanligvis har de laveste pumpeprisene i markedet, og bidrar til hardere konkurranse og lavere priser i de områdene selskapet er tilstede. Dersom St1 fikk kjøpe Shell sine bensinstasjoner ville dette ført til at konkurransen både nasjonalt og lokalt ble ytterlige begrenset. Konkurransetilsynet ville ikke godkjent et oppkjøp som forsterket koordineringen. St1 valgte derfor å tilby å selge alle sine egne stasjoner for å kunne overta stasjonene til Shell.

– Ved at St1 har forpliktet seg til å selge ut sine eksisterende stasjoner vil markedssituasjonen og antall aktører forbli som i dag. Konkurransetilsynet har derfor godkjent oppkjøpet på vilkår, sier prosjektleder Jan Petter Fedje.

Konkurransetilsynet skal godkjenne kjøperen av stasjonene som St1 må selge. I denne vurderingen vil det være viktig for tilsynet at den som overtar stasjonene til St1 ikke er en del av dagens priskoordinering. Dette innebærer at Konkurransetilsynet ikke vil godta at en av de fire nasjonale kjedene overtar St1.

Konkurransetilsynet vil fortsette å følge dette markedet tett slik at forbrukerne kan fylle drivstoff til lavest mulig pris. For å bidra til bedre konkurranse er det viktig at forbrukerne er kjent med prisoppgangene mandag og torsdag.

– Stadig flere fyller på søndag kveld og mandag morgen når prisene er lavest, og det er bra for konkurransen. Må du fylle bensin før helgen, bør du fylle før ukens andre pristopp på torsdager, sier Fedje.

 

Konkurransebegreper

Koordinering
Med koordinering menes en situasjon der konkurrenter opptrer i en fredelig sameksistens og således konkurrerer mindre hardt mot hverandre. Uten å inngå en eksplisitt avtale om å begrense konkurransen oppnår aktørene en parallell atferd og fredelig sameksistens som innebærer redusert konkurranse.

 

Avhjelpende tiltak
Partene kan selv foreslå tiltak som vil avhjelpe de konkurransebegrensende virkningene som en foretakssammenslutning vil føre til. Dersom tilsynet finner at tiltakene er tilstrekkelige vil foretakssammenslutningen tillates på vilkår.

 

Tilsynets saksbehandling av St1-Shell

– Melding om foretakssammenslutning ble mottatt 28. mars 2015.

– Konkurransetilsynet varslet 7. mai 2015 om at inngrep kunne bli aktuelt.

– Melder fremsatte endelig forslag til avhjelpende tiltak 23. juli 2015.

– Konkurransetilsynet sendte vedtak på vilkår 30. juli 2015.

 

Konkurransetilsynet har i behandlingen av saken hentet inn en betydelig mengde informasjon. Informasjonen omfatter alle priser og tilhørende volum fra alle kjedene i det norske drivstoffmarkedet. I tillegg er det hentet inn interne dokumenter som blant annet omhandler kjedenes prisstrategier.

Portrettfoto av Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.
Prosjektleder Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet