Utreder konkurranseforhold i dagligvaremarkedet

Konkurransetilsynet har blitt bedt av Nærings- og fiskeridepartementet om å bidra i regjeringens arbeid med å følge opp Stortingets vedtak om tiltak som kan fremme konkurranse i dagligvaremarkedet, og om lov om god handelsskikk. Arbeidet skal være gjennomført 1. oktober. Plan for arbeidet er nå oversendt til departementet.

Plan for utredninger av konkurranseforhold i dagligvaremarkedet (pdf)

Oppdraget fra departementet er gitt i et supplerende tildelingsbrev. Av dette fremgår det at Stortinget legger til grunn at tiltak regjeringen foreslår må gi økt konkurranse som kommer forbrukerne til gode, og at det ikke bør innføres tiltak som svekker konkurransen i noe ledd av verdikjeden for mat.

– Det er et viktig premiss at forbrukernes velferd er det overordnede målet for arbeidet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen. – Dette samsvarer med formålet for konkurranseloven og Konkurransetilsynet, som er å fremme konkurranse til beste for forbrukerne, sier Gabrielsen.

I tildelingsbrevet pekes det på fire oppgaver der departementet ønsker faglige bidrag fra Konkurransetilsynet:

  • Analyse av konkurranseforholdene i dagligvarebransjen
  • Lov om god handelsskikk
  • Utredning av forbud mot prisdiskriminering fra dominerende leverandører
  • Forhold knyttet til distribusjon

Bidragene skal inngå i departementets arbeid med konkurransefremmende tiltak i dagligvaremarkedet. Leveransene fra Konkurransetilsynet vil omfatte ferdige analyser, innledende analyser og forslag til videre arbeid. Det er lagt opp til videre dialog mellom tilsynet og departementet om disse bidragene også etter 1. oktober.

Departementet har i tildelingsbrevet forutsatt at deler av arbeidet utføres av eksterne aktører. I planen har Konkurransetilsynet foreslått hvilke deler som bør utføres av eksterne.

Stortingets Innstilling 292 S (2017-2018)

Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag til lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse, men tilsynsalternativer kan utredes. Lovproposisjonen skal legges frem snarest mulig og med ikrafttredelse for loven i løpet av 2019.

Stortinget ber regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet, herunder forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører samt forhold knyttet til distribusjon, og snarest mulig komme tilbake med dette til Stortinget på egnet måte.

Stortingets vedtak >>

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen, Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Magnus Gabrielsen
Avdeldingsdirektør
Mobil: 99 09 57 74
Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77