Vedtak mot Foodora: får ikke ha eksklusivavtaler med restauranter

Konkurransetilsynet avslutter etterforskningssak mot Foodora fordi selskapet har gått med på å ikke ha eksklusivavtaler og ekskluderende praksis overfor restauranter vedrørende bruk av Foodoras matbestillingsplattform. Dermed kan andre matbestillingsplattformer lettere få innpass i markedet.

Konkurransetilsynet har etterforsket Foodora siden februar 2021. Tilsynet mistenkte at selskapet var dominerende og hadde benyttet seg av eksklusivavtaler med samarbeidende restauranter, noe som kan være brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling. Eksklusivavtaler mellom dominerende aktører og deres kunder er avtaler som binder kunden til å kjøpe hele eller det meste av sitt behov fra den dominerende aktøren.

– Vedtaket fra Konkurransetilsynet sikrer at restauranter som har avtale med Foodora, står fritt til å velge om de også vil samarbeide med andre matbestillingsplattformer. Dette vil kunne bedre konkurransen og dermed kunne gi et bedre tilbud for kunder som kjøper restaurantmat fra matbestillingsplattformer, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

 

Dominerende selskaper har et særlig ansvar

Dominerende selskaper har et særlig ansvar etter konkurranseloven. De kan konkurrere hardt, men dersom de inngår eksklusivavtaler kan dette føre til at mindre aktører enten blir stengt ute fra eller får redusert mulighet til å konkurrere i markedet. Slik begrensning av konkurransen kan føre til høyere priser, mindre utvalg og dårligere kvalitet på produktene og tjenestene for forbrukerne.

– Eksklusivavtaler mellom dominerende aktører og deres kunder kan begrense konkurransen og er derfor noe Konkurransetilsynet ser alvorlig på, sier Hanne Dahl Amundsen.

 

Digitalt plattformmarked

Foodora driver en digital plattform som kan benyttes av restauranter til å selge tilberedt mat til sluttkunder.

– Digitale plattformmarkeder er ofte preget av rask vekst, nettverkseffekter og stordriftsfordeler. I slike markeder må utfordrerne oppnå en viss størrelse for å kunne konkurrere effektivt mot etablerte aktører. Jo større de etablerte aktørene blir, desto vanskeligere blir det for mindre aktører å etablere seg. Gjennom å avslutte saken med et vedtak om avhjelpende tiltak, har vi klart å løse konkurransebekymringene raskt, noe som er særlig viktig i denne type markeder, sier Hanne Dahl Amundsen.

 

Restauranter kan samarbeide med flere matbestillingsplattformer

Foodora er ikke enige i Konkurransetilsynets bekymring, men har likevel forpliktet seg gjennom såkalte avhjelpende tiltak til å ikke inngå eksklusivavtaler med restauranter, slik at restaurantene også kan samarbeide med andre matbestillingsplattformer. Tiltakene omfatter også ekskluderende praksis overfor restaurantene, herunder alle former for insentiver og utøvelse av press for å oppnå eksklusivitet. Det betyr at Foodora for eksempel ikke kan ta høyere pris fra en restaurant som følge av at den også velger å samarbeide med andre plattformselskaper.

Tiltakene har en varighet på tre år fra vedtakstidspunktet.

Foodora endret sine standardvilkår overfor restauranter før tiltakene ble gjort bindende gjennom tilsynets vedtak 18. januar 2022.

Det vil bli oppnevnt en forvalter som skal føre kontroll med at Foodora overholder de avhjelpende tiltakene. Dersom Foodora ikke opptrer i samsvar med de avhjelpende tiltakene, vil tilsynet kunne gjenåpne etterforskningen og eventuelt fatte vedtak om overtredelsesgebyr.

Om etterforskningssaken

· Etterforskningssaken ble opprettet i februar 2021.

· Konkurransetilsynet har innhentet omfattende informasjon gjennom informasjonspålegg til Foodora, samt innhentet informasjon fra andre aktører i markedet.

· Det er Foodora selv om har foreslått de avhjelpende tiltakene.

· Etterforskningssaken blir avsluttet i januar 2022.

 

Om avhjelpende tiltak

· Foretak som er under etterforskning, kan fremme forslag om avhjelpende tiltak når som helst under etterforskningen.

· Tiltakene kan gå ut på at et foretak endrer atferden sin, eller at det gjøres strukturelle endringer i foretaket.

· De foreslåtte tiltakene må være egnet til og nødvendig for å avbøte de konkurransemessige bekymringene saken reiser.

· Et foretak som fremsetter forslag om avhjelpende tiltak, innrømmer ikke skyld.

· Velger Konkurransetilsynet å treffe vedtak om avhjelpende tiltak, blir det ikke samtidig tatt stilling til om det foreligger en overtredelse av forbudsbestemmelsene i konkurranseloven.

· Et vedtak om avhjelpende tiltak binder foretaket til å gjennomføre tiltakene.

36038
24911
Portrettbilde av Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Kontakt: Pressetelefon 47667777