Vil fjerne tak på apotekkjeders størrelse

Konkurransetilsynet ber Helse- og omsorgsdepartementet fjerne bestemmelsen som åpner for å nekte apotekkjeder med en markedsandel over 40 prosent å åpne nye apotek.

Apotekforskriften har en bestemmelse (§ 13) som åpner for å nekte foretak med en markedsandel over 40 prosent å få konsesjon til å åpne nye apotek. Konkurransetilsynet sender en påpekning til Helse- og omsorgsdepartementet hvor det argumenteres for at bestemmelsen fjernes fra lovverket.

– Begrensninger på et foretaks mulighet til å vokse organisk vil svekke incentivene til å vinne nye kunder og således være skadelig for konkurransen i markedet, sier Kurt Brekke, sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

I dag har den største apotekkjeden en markedsandel som trolig er over 40 prosent. Kjeden kan da risikere å bli nektet å etablere nye apotek etter nevnte bestemmelse i apotekforskriften.

– Det vil i så fall svekke apotekkjedens incentiver til tilby bedre beliggenhet, lengre åpningstider, bedre service og lavere priser. Det er gode nyheter for konkurrerende kjeder, men ikke for apotekkundene, sier Brekke.

I 2001 ble det bestemt å fjerne behovsprøving og restriksjoner på eierskap ved etablering av nye apotek. Dette har ført til mer enn en dobling av antall apotek i Norge. Konkurransen mellom apotekene gjelder særlig gode lokasjoner, og dette har ført til et bedre apotektilbud over hele landet. Dette har styrket konkurransen i markedet, står det i Konkurransetilsynets påpekning til Helse- og omsorgsdepartementet.

Apotekkunder som før hadde kun ett eller et fåtall apotek i sitt nærområde har fått flere alternativ.

– Reguleringer som åpner for å bremse veksten til aktører i markedet kan virke mot sin hensikt, og hemme, snarere enn å fremme, konkurransen om kundene. Dette rammer i så fall kun apotekkundene, sier Brekke.

Les påpekningen her >> (pdf)

PÅPEKNING:
Konkurranseloven §9:
Konkurransetilsynet skal føre tilsyn med konkurransen i de forskjellige markeder, herunder ved å […]
e) påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak, eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å styrke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter. Dersom Konkurransetilsynet krever det, skal det organ som forestår tiltaket, svare Konkurransetilsynet innen en nærmere angitt frist. I svaret skal det blant annet redegjøres for hvordan de konkurransemessige hensyn vil bli ivaretatt.

Portrettbilde av Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.
Kurt Brekke, sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon:

Kurt Brekke, sjeføkonom
E-post: kubr@kt.no
Telefon: 95 99 58 95
Pressetelefon: 47 66 77 77

Pressebilder >>