Vinnere av masterprisen 2018

Vilde Hordnes Bergset fra King’s College vinner prisen for beste oppgave i konkurranserett, og Sjur Evebø Haug fra Universitet i Bergen vinner prisen for beste oppgave i konkurranseøkonomi.

Oppgaven som har vunnet prisen innen konkurranserett er The Akzo presumption; rebuttable in theory, but conclusive in practice? av Vilde Hordnes Bergset fra King’s College. Oppgaven som har vunnet prisen innen konkurranseøkonomi er Kan konkurransehemmande fusjoner føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar? av Sjur Evebø Haug fra Universitet i Bergen. Begge vinnerne fikk utdelt prisen på 25 000 kroner hver av konkurransedirektør Lars Sørgard under et seminar hos Konkurransetilynet i dag.

– Det kom inn åtte oppgaver for vurdering innen konkurranseøkonomi og fire oppgaver innen konkurranserett. Alle oppgavene holder god faglig kvalitet og tar opp aktuelle tema innen konkurransefeltet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurranseøkonomi: juryens begrunnelse
«Oppgaven studerer hvordan fusjoner (både vertikale og horisontale) påvirker fusjonspartenes innovasjonsinsentiver. Bedriftene konkurrerer på kvantum, men kan også foreta investeringer som påvirker konsumentenes nytte. I oppgaven brukes eksempelet der investeringene fører til mer «bærekraftige» produkter, men innovasjonene kan i prinsippet være hva som helst som forbrukerne verdsetter.

Kandidaten utviser stor grad av faglig modenhet og sterke analytiske evner. Han har satt seg inn i store deler av innovasjonslitteraturen, fusjonslitteraturen og forhandlingsteori, og evner på en god måte å plassere og relatere sitt eget bidrag i forhold til disse forskningsfeltene. I tillegg er oppgaven konsis og skrevet med autoritet, og går på mange områder langt utover hva man kan forvente av en masteroppgave i samfunnsøkonomi. Tematikken i oppgaven har også direkte relevans for fusjonspolitikken nasjonalt og internasjonalt.»

Masteroppgavene er vurdert av en komité bestående av sjeføkonom Kurt Brekke i Konkurransetilsynet og professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen.

Konkurranserett: juryens begrunnelse
«Oppgaven behandler den såkalte Akzo-presumsjonen om morselskapsansvar. Presumsjonen har blitt kritisert for i praksis å være umulig å tilbakevise. Dette er også oppgavens konklusjon, og det oppstilles forslag til alternative tilnærminger. Oppgaven bærer preg av et grundig arbeid og selvstendig refleksjon.

Den er meget veldokumentert, to the point og med høy kvalitet i drøftelser av komplekse rettsspørsmål. Kandidaten viser evne til grundige faglige analyser og selvstendig refleksjon. Oppgaven kombinerer også elementer fra flere rettdisipliner, som strafferett, selskapsrett og konkurranserett».

Masteroppgavene er vurdert av en komité bestående av professor dr. juris Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo og juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet.

 

 

Illustrasjon av sjekk på kr 25.000 til beste masteroppgave.
Vinnere av Konkurransetilsynetsmasterpris mottar 25 000 kroner.