Webinar om regelverksutvikling

17. juni 2024 inviterer Konkurransetilsynet og Regelrådet til webinar om regelverksutvikling. Webinaret er rettet mot ansatte i offentlig forvaltning som jobber med regelverksutvikling og revisjon av regelverk.

Dato: 17. juni 2024

Tid: 13.00-14.30

Sted: Teams

Næringsdrivende i Norge må forholde seg til et omfattende regelverk. Regelverket skal ivareta samfunnsmessige behov, men kan også medføre kostnader for foretakene. Det er derfor viktig at regelverket er målrettet og forholdsmessig. 

God regelverksutvikling krever bevissthet om at regelverket kan påvirke foretak sine muligheter eller insentiver til å konkurrere. Det er viktig at de som jobber med regelverksutvikling er oppmerksomme på at reguleringskostnadene kan ramme små -og mellomstore bedrifter i uforholdsmessig grad. 

Ofte kan måloppnåelse sikres på måter som er mindre konkurransebegrensende og kostbare for foretakene.  

Dette webinaret er rettet mot ansatte i offentlig forvaltning som jobber med regelverksutvikling og revisjon av regelverk (lov og forskrifter), jurister, økonomer og statsvitere. Webinaret vil rette søkelyset på hvordan rammebetingelsene kan tilrettelegges for små- og mellomstore foretak. 

Webinaret innledes av Konkurransedirektør Tina Søreide. Deretter vil Konkurransetilsynet og Sekretariatet for Regelrådet utdype på bakgrunn av sine respektive mandat.  I den siste delen av webinaret blir det presentert konkrete eksempler på hvordan man kan utforme tiltak som holder næringslivskostnader nede og fremmer konkurranse. Webinaret avsluttes av statssekretær Vegard Grøslie Wennesland fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det blir mulig å stille spørsmål til representantene fra Regelrådet og Konkurransetilsynet. Deltagerne på webinaret har også mulighet til å sende inn eksempler for diskusjon i forkant. Spørsmål sendes inn via påmeldingsskjemaet.  

Om arrangørene: Regelrådet og Konkurransetilsynet er to uavhengige forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartmentet, som har komplementære oppgaver i vurderingen av nytt eller endret regelverk. Regelrådets mandat er å bidra til økt verdiskaping ved at næringslivet ikke blir påført unødige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Én av Konkurransetilsynets oppgaver er å vurdere og peke på regelverk som kan hemme konkurransen i et marked. 

Dato: 17. juni
Tid: 13.00-14.30
Pris: Webinaret er gratis.

Meld deg på her!

45664
Portrettbilde av foredragsholderne.

Program

 

Innledning

Konkurransedirektør Tina Søreide


Om Regelrådets og Konkurransetilsynets oppgaver

Kristin Johnsrud, fagdirektør Regelrådet

Kjell J. Sunnevåg, direktør eksterne relasjoner, Konkurransetilsynet


Regelrådet om regelverkskvalitet, utredningsinstruksen og konkrete eksempler

Marte Grønvold fra Regelrådet


Betydningen av konkurransenøytralitet, sjekkliste for konkurransevurdering av regelverk og konkrete eksempler

Andrew Essilfie, Ingrid Ervik og Håvard Rusken fra Konkurransetilsynet


Avslutning

Statssekretær Vegard Grøslie Wennesland, Nærings- og fiskeridepartementet.