Advarer mot fritak for mindre nettselskap

Fra nyttår må nettselskap driftes og organiseres uavhengig av andre virksomheter i samme konsern. Nå foreslås det at mindre nettselskap kan få fritak fra de nye reglene. Konkurransetilsynet advarer mot et slikt fritak, fordi det kan føre til mindre effektiv drift og høyere nettleie for forbrukerne.

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om funksjonelt skille blant norske nettselskap. Målet er lavere nettleie og bedre konkurranse i markeder der andre selskap i konsernet er aktive. Kravene innebærer at ledelsen i nettselskapet ikke kan delta i ledelsen i andre virksomheter i samme konsern og at konsernledelsen ikke kan instruere nettselskapet.

Olje- og energidepartementet har hatt på høring et forslag om å frita nettselskaper med 10.000 eller færre kunder fra kravet om funksjonelt skille. Konkurransetilsynet advarer mot dette og mener at et slikt fritak blant annet kan føre til høyere nettleie for forbrukerne.

Enerådende lokalt

Ifølge høringsnotatet fra Olje- og energidepartementet vil 73 av 113 nettselskap, som tilsvarer 65% av alle nettselskap i Norge, få fritak fra kravet om funksjonelt skille dersom grensen på 10.000 nettkunder innføres. Disse 73 selskapene vil få reduserte  insentiver til å bli med i sammenslåinger som kan gi større og mer effektive nettselskap og lavere nettleie.

Nettselskapene er naturlige monopoler ettersom vi kun har ett strømnett i Norge. Mindre nettselskap har i gjennomsnitt dyrere nettleie enn større nettselskap. Konkurransetilsynet mener et fritak fra de nye reglene for mindre selskaper kan føre til at disse ikke gjennomfører sammenslåinger som kunne fått ned nettleien. Fritaket kan også gi økt risiko for konkurranseskade både i kraftmarkedet og andre markeder der konsern med nettselskaper er aktive.

– Konkurransetilsynet mener alle nettselskap, også de minste, bør skilles fra annen konkurranseutsatt virksomhet. Det vil kunne gi lavere nettleie, lavere kostnader til tilsyn og reguleringer, og mindre konkurranseskade for konkurrenter og kunder i andre markeder, sier Marita Skjæveland, nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi.

Les vårt høringssvar her >>

Pressetelefon: 47 66 77 77

Portrettfoto av Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet.
Marita Skjæveland, nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Funksjonelt skille:

Funksjonelt skille innebærer at nettselskap driftes uavhengig av andre virksomheter organisert i samme konsern, og er regulert i Energilovens §4-7.

Ledelsen i et nettselskap som er pålagt funksjonelt skille, kan ikke delta i ledelsen i konsernets øvrige konkurranseutsatte virksomhet.

Ledelsen i konsernet kan videre ikke gi instrukser til nettselskapet om den daglige driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av nettet.