Bedre konkurransevurderinger kan bedre velferdstjenestene

Effekten av å favorisere ideelle aktører i konkurranser om velferdstjenester bør vurderes nærmere, skriver Konkurransetilsynet i et høringssvar til Velferdstjenesteutvalgets rapport. Tilsynet mener rapporten inneholder en god kartlegging, men peker på konkrete muligheter for å styrke analysene for å oppnå effektiv bruk av offentlige midler til velferdstjenester.

Regjeringen har på høring en rapport fra Velferdstjenesteutvalget (NOU 2020: 13). I rapporten er lønnsomhet og pengestrømmer hos leverandører av velferdstjenester er kartlagt. Dessuten analyserer utvalget funn fra kartleggingen og foreslår tiltak som skal bidra til at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av velferd.

Konkurransetilsynet mener rapporten gir en grundig og omfattende kartlegging av ulike velferdstjenester, samt fordeler og ulemper ved å bruke private aktører. Konkurransetilsynet er særlig tilfreds med at utvalget har vurdert hvordan reguleringer eller mangelen på reguleringer påvirker konkurransen i markedet.

– Dette er særlig viktig siden manglende reguleringer eller uheldig utformede reguleringer kan undergrave et viktig mål for bruk av konkurranse: å bidra til at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av velferd, sier Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet peker på at OECD har utarbeidet et verktøy for å vurdere reguleringer i et konkurranseperspektiv, og mener det ville vært en fordel om utvalget hadde benyttet OECDs anbefalte metodikk når utvalget har vurdert om reguleringer påvirker konkurransen på en uheldig måte i de ulike sektorene som er kartlagt. Konkurransetilsynet mener videre at utvalget med fordel kunne sett hen til de problemstillinger som er drøftet i Hjelmeng-utvalgets rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører», og Nærings- og fiskeridepartementets oppfølging av denne.

For øvrig merker Konkurransetilsynet seg at flertallet i utvalget viser til at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som sier noe sikkert om effekten av å favorisere ideelle i konkurranser om velferdstjenester. Konkurransetilsynet mener at de konkurransemessige sidene ved dette med fordel kunne vært utredet nærmere.

Les Konkurransetilsynets høringssvar her >> 

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør for mat, handel og helse.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon: 47 66 77 77

Magnus Gabrielsen,
direktør avdeling for mat, handel og helse.
Pressebilder >>

 


Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>