Høring – Utkast til forskrift om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.08.2007

Gitt gjeldende finansiering av Avinors lufthavnnettverk vil det ved fastsetting av flyplassavgiftene måtte foretas en avveining mellom behovet for kryssubsidiering og hensynet til de samfunnsøkonomiske gevinstene som følger av virksom konkurranse.

Konkurransetilsynet er innforstått med at dette er en komplisert vurdering, men savner likevel en nærmere redegjørelse for hvorledes disse hensynene er avveid av Samferdselsdepartementet, herunder hvordan taksnivået konkret er fastsatt for Moss lufthavn, Rygge.