V2000-54 – Stavanger Taxisentral BA – dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.05.2000

Stavanger Taxisentral BA gis dispensasjon fra forbudene mot pris- og anbudssamarbeid i konkurranseloven, slik at sentralen kan fastsette felles takstregulativer og sonetakster samt inngi felles pristilbud og anbud på vegne av de løyvehavere som har tilslutningsplikt til sentralen. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 1. Løyvehavere som er tilsluttet sentralen, skal ha anledning til å ta lavere pris enn det som følger av de fastsatte takstregulativer og sonetakster, ved avtale med den enkelte kunde. 2. Stavanger Taxisentral BA melder inn til Konkurransetilsynet de takstregulativer og sonetakster som fastsettes, samt endringer i disse, samtidig som disse gjøres gjeldende for de løyvehavere som har tilslutningsplikt til sentralen. Konkurransetilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføringen av meldeplikten.

Dispensasjonen gjelder ikke for pris- og anbudssamarbeid mellom drosjesentraler og mellom løyvehavere som er tilsluttet hver sine sentraler.

Konkurransetilsynet viser til Stavanger Taxisentral BAs brev med vedlegg av 9. mars 2000 om drosjesentralens organisering og virksomhet, samt tilsynets varselbrev av 22. februar 2000 om opphevelse av dispensasjonsvedtak av 27. mars 1961 samt varsel om dispensasjonsvedtak etter konkurranseloven. Det vises også til senere telefonsamtaler i sakens anledning.