V2000-13 – Omgjøring av tilsynets vedtak V98-38 vedrørende Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.01.2000

Den 17. desember 1997 forela Norges Speditørforbund Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2000) for Konkurransetilsynet for å avklare forholdet til konkurranseloven. Tilsynets vedtak i saken, V98-38, ble fattet den 3. juni 1998. Konkurransetilsynet kom i sitt vedtak til at NSAB 2000 inneholdt klausuler som ble rammet av forbudet i konkurranseloven, men fant imidlertid å kunne gi dispensasjon frem til 1. juni 2003. Norges Speditørforbund påklaget tilsynets vedtak. Norges Speditørforbund hevdet at NSAB 2000 ikke inneholder klausuler som rammes av konkurranseloven og at dispensasjonen derfor må oppheves. Konkurransetilsynet har foretatt en grundig vurdering av standardavtalens forhold til konkurranseloven og funnet grunn til å ta klagen til følge. Konkurransetilsynet opphever derfor det påklagede vedtak V98-38.

 

Det vises til Deres brev av 18. juni 1998 og telefonsamtale 12. mai 1999. I Deres brev påklager De tilsynets vedtak V98-38 hvor Konkurransetilsynet fant at Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2000) inneholdt klausuler som ble rammet av konkurranseloven § 3-1 og at det derfor var nødvendig med dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9. Slik dispensasjon ble gitt frem til 1. juni 2003.Konkurransetilsynet har funnet grunn til å ta klagen til følge og opphever i dette vedtak det påklagede vedtak V98-38. For øvrig vil Konkurransetilsynet beklage den lange saksbehandlingstiden.Konkurransetilsynet har ikke vurdert NSAB 2000 i forhold til konkurransereglene i EØS-avtalen. Konkurransetilsynet gjør oppmerksom at det er Norges Speditørforbunds eget ansvar å avklare forholdet til EØS-reglene.