V1999-15 – Canal Digital Norge AS’ erverv av Norgeskanalen AS – klage på Konkurransetilsynets vedtak V99-15 av 4. mars 1999

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.05.1999

Etter Konkurransetilsynets vurdering foreligger det ikke feil i lovanvendelsen som er foretatt i vedtak V99-15. Konkurransetilsynet har grepet inn i tide i forhold til fristen i krrl. § 3-11, og inngrepsvilkårene er oppfylt. Videre gir krrl. § 3-11 hjemmel for å stille slike vilkår som er stilt i vedtaket. Det foreligger heller ingen saksbehandlingsfeil som kan ha innvirket på vedtakets innhold slik at vedtaket er ugyldig. Vedtaket er heller ikke ugyldig som følge av at det er et uforholdsmessig inngrep eller uttrykk for myndighetsmisbruk. Konkurransetilsynet anbefaler derfor AAD å ikke ta klagen til følge.