V2011-1 – Fjord Line AS – vedtak om delvis dekning av saksomkostninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Forvaltningsloven § 36

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.01.2011

Konkurransetilsynet har vedtatt å tilkjenne Fjord Line AS 9 841 kroner i saksomkostninger som følge av tilsynets delvise omgjøring av vedtak om å nekte innsyn i saken. Fjord Line AS er med dette gitt delvis medhold i sitt krav om dekning av advokatutgifter i forbindelse med klage til Konkurransetilsynet.

Tilsynet fant etter en helhetsvurdering ikke grunnlag for å dekke Fjord Line AS’ fulle krav på kroner 39 364 kroner da dette beløpet ble vurdert å gå utover det som er å anse som ”nødvendige utgifter” i henhold til forvaltningsloven § 36.