V2009-4 – Søknad om unntak fra forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil i Østfold fylke – delvis avslag

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.01.2009

Konkurransetilsynet har i brev fra Norges Taxiforbund, datert 24. mai 2007, blitt anmodet om å unnta Østfold fylke fra forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil (maksimalprisforskriften).

Konkurransetilsynet kan i henhold til maksimalprisforskriften § 10 annet ledd bokstav a gjøre unntak fra forskriften i områder der det eksisterer ”to eller flere drosjesentraler” og ”Konkurransetilsynet finner at forholdene for øvrig ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse”.

Konkurranseilsynet har funnet at forskriftens vilkår er oppfylt for området bestående av Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg. De resterende kommunene i Østfold unntas ikke fra forskriften.