V2001-97 – Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.11.2001

Elektroserviceforeningen (ES) og Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) utarbeider årlig en fastprisliste for garanti- og mangelreparasjoner av hvitevarer. Denne fastprislisten spesifiserer hvor mye ES-medlemmene kan ta seg betalt for ulike typer garanti- og mangelreparasjoner når de har oppdrag for NEL-medlemmer. Det har vært gitt dispensasjon til dette samarbeidet i nærmere 30 år, med bakgrunn i at samarbeidet synes å ha effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved det konkurransebegrensende samarbeidet. Medlemmene i NEL står for ca. 95 prosent av hvitevareleveransene i Norge, mens medlemmene i ES står for mer enn 70 prosent av hvitevarereparasjonene i Norge. Søknaden fra ES om dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å utarbeide en fastprisliste for mangel- og garantireparasjoner av hvitevarer i forhandlinger med NEL, er avslått. Vedtaket trådte i kraft straks. Medlemmene i ES ble samtidig gitt midlertidig dispensasjon til å benytte fastprislisten for mangel- og garantireparasjoner av hvitevarer frem til 31. desember 2001.

Konkurransetilsynet viser til brev fra Elektroserviceforeningen (ES) av 7. desember 2000, hvor det søkes om fornyet dispensasjon. Konkurransetilsynet ga i brev av 5. februar 1996 Elektroserviceforeningen dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) §§ 3-4, jf. 3-1, slik at ES kunne forhandle med Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) om priser på garanti- og mangelreparasjoner for hvitevarer. Denne dispensasjonen utløp 1. februar 2001. Konkurransetilsynet ga i brev av 29. mars 2001 ES midlertidig dispensasjon for dette samarbeidet frem til 30. september 2001.