V2003-61 – DnB og Gjensidige NOR – vedtak om inngrep mot fusjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.11.2003

Konkurransetilsynet gjennomførte før varselet om inngrep av 19. august 2003 en

konkurransemessig vurdering av de markedene som i størst grad blir berørt av fusjonen. På bakgrunn av kommentarene fra partene etter varselet og annen informasjon, har tilsynet nå gjennomført ytterligere konkurransemessige analyser av de berørte markedene. Det har ikke kommet frem forhold som i vesentlig grad endrer Konkurransetilsynets vurdering av de konkurransemessige begrensninger som følger av fusjonen. Partene har imidlertid sannsynliggjort større effektivitetsgevinster som følge av fusjonen enn hva tilsynet la til grunn i varselet. Det er likevel fortsatt tilsynets oppfatning at det samfunnsøkonomiske tap ved fusjonen er større enn de

samfunnsøkonomiske effektivitetsgevninster som følger av fusjonen. Tilsynet anser derfor at konkurranselovens vilkår for inngrep etter § 3-11 er oppfylt.

Konkurransetilsynets konklusjon er at fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR fører til en vesentlig begrensning av konkurransen i flere markeder. Tilsynet ser imidlertid at fusjonen også kan gi en del samfunnsøkonomiske gevinster som følge av kostnadsbesparelser for partene. Disse virkningene må etter konkurranseloven veies opp mot hverandre. Etter en slik avveining er det tilsynets oppfatning at fusjonen totalt sett vil gi et samfunnsøkonomisk tap.