Høringssvar – avanserte måle- og styringssystem (AMS) – forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.05.2011

Konkurransetilsynet viser til høring av 18. februar 2011 fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester knyttet til avanserte måle- og styringssystem (AMS).

Selv om Konkurransetilsynet i utgangspunktet stiller seg positiv til innføring av et krav om implementering AMS, vil tilsynet knytte noen kommentarer til enkelte elementer i det foreliggende forslaget.

I høringsnotatet opplyses det at Olje- og energidepartementet på bakgrunn av den anstrengte kraftsituasjonen i området, har bedt NVE fremme forslag til kortere utrullingstid for nettselskaper i Midt-Norge (definert som Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal). Hovedbegrunnelsen for tidligere implementering av AMS i Midt-Norge synes å være den anstrengte kraftsituasjonen i området. Det er i høringsnotatet ikke foretatt noen grundig analyse av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved forsert implementering av AMS i Midt-Norge. Det er kun inntatt noen uttalelser om kostnader og nytte av en slik tidligere innføring for å avhjelpe den anstrengte kraftsituasjonen.

Konkurransetilsynet etterlyser en nærmere analyse av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved innføring av AMS i minst 80 prosent av målepunktene i Midt-Norge allerede innen 1. januar 2014. Konkurransetilsynet vil foreslå at det utføres en nytte- og kostnadsvurdering vedrørende en slik tidlig implementering. I forslaget legges det opp til at AMS skal finansieres innenfor eksisterende inntektsrammeregulering. Dette innebærer at det vil være sluttbrukerne som til slutt må bære de mulige ekstra kostnadene i forhold til utstyr forbundet med å implementere AMS tidligere i Midt-Norge.

Det er ved å legge til rette for registreringsfrekvenser på 60 og 16 minutter meningen at sluttbrukerne skal kunne delta aktivt i både spotmarkedet og balansemarkedene. Konkurransetilsynet vil etterlyse en nærmere begrunnelse for dette forslaget, herunder nærmere opplysninger om på hvilken måte husholdningskunder skal delta aktivt i spotmarkedet og i balansemarkedene.

Konkurransetilsynet synes at det uklart hvorfor display bare kan tilbys direkte til sluttbrukere av nettselskap, og ikke av andre aktører. Det synes hensiktsmessig å åpne for at sluttbrukeren kan kjøpe display og få det installert av andre enn det lokale nettselskapet.