Høringssvar – Post- og teletilsynets og varsel om vedtak i grossistmarkedene for originering, terminering og transitt av offentlig telefontjeneste i fastnett.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.03.2011

Post- og teletilsynet (PT) har analysert grossistmarkedet for transitt i fastnett og varsler vedtak om opphevelse av særskilt forpliktelse for transitt i fastnett (tidligere marked 10). I grossistmarkedene for originering og terminering (markeder 2 og 3) mener PT at det fremdeles er grunnlag for forhåndsregulering, og har pålagt særskilte forpliktelser i markedene.

Konkurransetilsynet er i hovedsak enig i PTs konklusjoner i de ovennevnte varslene. Konkurransetilsynet viser til anbefalinger fra Europakommisjonen der det kommer fram at høye termineringspriser vil kunne føre til redusert forbrukervelferd samt konkurransemessige vridninger mellom fastnett- og mobilmarkedet, og mellom operatører med asymmetriske markedsandeler og trafikkmønstre . Det er også grunn til å stille spørsmål ved hensiktsmessigheten av å belaste kjøper av terminering med felleskostnader som PSTN/ISDN- og NGN-plattformkostnader, siden forbedringer i en teleoperatørs nett først og fremst kommer denne operatørens kunder til gode. Dermed kan man få overinvestering i teleoperatørenes nett hvis denne typen kostnader skal inkluderes i beregningen av termineringsprisene, noe som igjen kan lede til unødvendig høye priser for sluttbrukerne.

I Kommisjonens anbefaling blir det også pekt på at valg av ulike inkrement i markedene for terminering i fastnett og markedene for terminering i mobilnett vil kunne medføre uheldig konkurransevridning mellom operatørene i disse markedene. På denne bakgrunn anser KT at det er hensiktsmessig å ha samme reguleringsprinsipp i markedene for terminering av fastnett- (marked 3) og mobilsamtaler (marked 7).