Høringsuttalelse – ny forskrift om kvoteordningen for melk

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2011

LMD foreslår å oppheve en rekke av reguleringene som i dag begrenser hvordan bønder kan anvende sin melkekvote. Tilsynet stiller seg positiv til de foreslåtte endringene da dette vil kunne gi bøndene vesentlig økt fleksibilitet til å disponere egen melkekvote mest mulig effektivt ut fra ressursgrunnlag og økonomiske vurderinger.LMD har i gjennomgangen av kvoteordningen for melk ikke foreslått å endre kvotetakene på henholdsvis 200 000 liter for geitemelk, 400 000 liter for melkebruk og 750 000 liter for samdrifter. I sammenheng med den omfattende gjennomgangen av kvoteordningen for melk vurderer Konkurransetilsynet at det ville vært naturlig å foreslå en utvidelse av maksimalkvotene både for enkeltbruk og samdrifter. Med økte maksimalkvoter vil også de brukene som per i dag nærmer seg eller allerede stanger mot kvotetaket kunne benytte seg av den økte fleksibiliteten LMDs høringsforslag legger opp til. Produksjonsregionene, som stort sett er avgrenset etter fylkesgrensene, vil utgjøre en hindring for å kunne produsere på eller samle flere kvoter dersom kvotene ligger i ulike fylker. Tilsynet stiller spørsmål om det er hensiktsmessig å innføre en dispensasjonsbestemmelse som etter nærmere angitte vilkår gjør det mulig å samarbeide på tvers av eller overføre produksjonen av kvoter mellom to produksjonsregioner.