Høring – klimakur 2020. Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.05.2010

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at velfungerende konkurranse understøtter kostnadseffektiv måloppnåelse i miljøpolitikken. Det er et helt sentralt element i klimapolitikken at det etableres riktige priser på utslipp. Prisen på utslipp av fossile energibærere må reflektere skaden bruken av disse energibærerne påfører miljøet.

EUs kvotehandelssystem vil kunne utvikles til et effektivt virkemiddel i arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser på en styrings- og kostnadseffektiv måte.