Høring – forslag til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.03.2010

Konkurransetilsynet har stilt seg positivt til en utleieordning som gir adgang for eiere av vannkraftproduksjon til å leie ut vannfall og kraftverk. Ordningen bør utformes på en måte som legger til rette for at alle aktører på like vilkår kan få tilgang til samlet leie av vannfall og kraftverk, og en riktig utforming av utleieordningen vil kunne bidra til økt konkurranse i kraftmarkedet.Konkurransetilsynet er positiv til at forskriften legger opp til relativt fleksible ordninger når det gjelder utleie- og operatøravtaler.