Høringssvar – forslag til forskrifter til ny plan- og bygningslov

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.09.2009

Den nye forskriften synes å legge opp til at det ikke gis adgang til bruk av lavhastighetsheiser i publikumsbygg. Dette begrunnes med at lavfartsheisen har visse begrensninger i bruk, bl.a. på grunn av begrenset hastighet og styring med påholden knapp. Utover dette synes ikke høringsforslaget å gi en nærmere begrunnelse for hvorfor lavfartsheiser ikke kvalifiserer til bruk i slike bygg.

Den nye forskriften gir også begrenset adgang til å benytte lavfartsheis i arbeidsbygg og boligbygg, uten at dette begrunnes nærmere. Konkurransetilsynet har i forbindelse med høringen mottatt en henvendelse fra en leverandør av lavfartsheis. I nevnte henvendelse bemerkes det at i høringsnotatet, som legger opp til en innskjerpelse av kravet til heis, i liten grad begrunnes hvorfor lavfartsheiser ikke kvalifiserer i større grad enn de gjør. Det foreliggende forslaget synes å kunne medføre en konkurrransevridning bort fra lavhastighetsheiser.

Konkurransetilsynet vil etter dette etterlyse en nærmere begrunnelse for forslaget, herunder hvorfor det er ønskelig å redusere adgangen til å benytte lavhastighetsheis i bygg.