Høring – NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.11.2009

Justis- og politidepartementet sendte 26. juni 2009 på høring NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner. I utredningen foreslår Granskningskommisjonsutvalget en ny lov om offentlige undersøkelseskommisjoner.  Konkurransetilsynet påpekte at for å unngå eventuell tvil om rekkevidden av lovforslaget § 9 om unntak fra offentlighet og av hensyn til konsekvens med forslaget § 7 tredje ledd, kan det vurderes om det også bør inntas en eksplisitt hjemmel for å kunne gjøre unntak fra offentlighet dersom innsyn i de aktuelle opplysningene kan medføre skade eller fare for undersøkelsen eller tredjepart.