Høring – utkast til ny forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet mv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.03.2009

Konkurransetilsynet har to hovedinnvendinger mot forslaget slik det nå foreligger.For det første reiser bestemmelsen om at saksomkostninger kan tilkjennes ved klage over nedprioritering av enkeltsaker dersom klagen fører frem, prinsipielle forvaltningsrettslige spørsmål.

For det andre ser Konkurransetilsynet heller ikke behov for at retten til tilkjennelse av saksomkostninger pådratt før saken er brakt inn for Markedsrådet inntas i forskriften slik det følger av utkastet til forskrift §13 annet ledd. En svært begrenset rett til tilkjennelse av saksomkostninger pådratt før det er truffet enkeltvedtak i en sak basert på en utvidet eller analogisk anvendelse av forvaltningsloven § 36 foreligger også for andre forvaltningsområder.