Høring – utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.01.2009

Det vises til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 12. desember 2008 om endringer i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) og i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane (jernbaneloven).

Forordningen tar sikte på å regulere konkurransen om kontrakter om offentlig tjenesteytelse for kollektivtransport (Public Service Obligations, PSO), slik at disse blir inngått og gjennomført på en gjennomsiktig måte og dermed legger til rette for et åpent indre marked i EØS-området. Forordningen gjelder således ikke kollektivtransport som utføres på kommersielt grunnlag, dvs. uten kontrakt med det offentlige. I Norge vil dette for eksempel være tilfelle for de kommersielle ekspressbussene.

Utkastet til lovendringer legger ikke opp til krav om bruk av konkurranse utover på de områdene Norge er forpliktet til det etter Forordningen. Konkurransetilsynet savner en nærmere redegjørelse for hvorfor det legges opp til denne minimumsløsningen. Etter tilsynets oppfatning er det grunn til å anta at bruk av konkurranse ved for eksempel tildeling av kontrakter på jernbaneområdet for persontransport vil kunne gi positive virkninger i form av et mer effektivt jernbanetilbud. Det burde derfor vært gjort en vurdering av mulige slike effekter og foretatt en avveining mot fordelene departementet antas å mene unntaket gir. Særlig gjelder dette sett hen til de endringer som nylig har vært gjort i jernbaneloven for å legge til rette for konkurranse om avtaler om persontransport med jernbane. Konkurransetilsynet bemerker at det fremstår som hensiktsmessig å ha unntak for kontrakter under visse terskelverdier og har ikke merknader til at man på nåværende tidspunkt har falt nedpå Forordningens terskler.