Høring – endringer i klimakvoteloven og – forskriften

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.11.2008

Konkurransetilsynet viser til brev fra Miljøverndepartementet vedrørende høring om endring i klimakvoteloven og -forskriften. Her vises det til ESAs beslutning av 16. juli 2008, hvor det kreves enkelte justeringer i det norske kvotesystemet før Norges plan for tildeling av kvoter (NAP) kan godkjennes, kvoter kan utstedes og det norske kvotesystemet kan kobles sammen med det europeiske.

Konkurransetilsynet vil i denne sammenheng vise til vår høringsuttalelse til Miljøverndepartementet av 9. januar 2008 i forbindelse med forslaget til Nasjonal Allokeringsplan. I denne uttalelsen uttrykte Konkurransetilsynet bekymring for at det ble åpnet for at nye gasskraftverk skulle stå i en særstilling ved tildeling fra kvotereserven.

Det er i den norske NAP’en ikke lagt opp til en kvotereserve for ny virksomhet, med unntak av høyeffektive gasskraftverk basert på rensing. Etter det Konkurransetilsynet erfarer, har de fleste medlemsland lagt opp til gratis kvoter til ny virksomhet i sine NAP’er. I vår høringsuttalelse til Miljøverndepartementet av 9. januar 2008 uttrykte Konkurransetilsynet bekymring for at Norge la seg på en strengere linje enn andre europeiske land når det gjelder tildeling av kvotereserven til ny virksomhet. Konkurransetilsynet vil igjen understreke at dette vil innebære en konkurransevridning i norsk disfavør, som heller ikke kan forsvares miljømessig.