Høring – Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.08.2008

I St.meld. nr. 9 (2006-2007) ble det foreslått å gjøre tilbud om arbeidsrettet bistand uavhengig av hvilken målgruppe man tilhører og uavhengig av hvilken inntektssikring man har rett til. Stortinget har i sin behandling av meldingen sluttet seg til regjeringens forslag. Departementet har utarbeidet et utkast til forskrift om arbeidsrettede tiltak og et høringsnotat hvor forskriftsforslaget omtales nærmere.

Tilsynet stiller seg positiv til departementets prinsipale forslag om å erstatte dagens ordning med et felles avklaringstiltak for yrkeshemmede, sykmeldte og ordinære arbeidssøkere, samt et fellesoppfølgingstiltak for de tre forannevnte målgruppene.

Av høringsnotatet går det fram at departementet ikke kan se det som hensiktsmessig verken fra brukernes ståsted eller ut fra Arbeids- og velferdsetatens interesser, å beholde tre avklarings- og oppfølgingstiltak som innholdsmessig er relativt like. Det prinsipale forslaget åpner for fleretilbydere sammenlignet med en alternativ modell som vil opprettholde skillet i tjenestetilbudet mellom yrkeshemmede og andre brukere. Mulighetene for valg av leverandør og tilpasning av tjenestetilbudet i forhold til den enkelte, vil ved innføring av den alternative modellen bli noe begrenset for yrkeshemmede, sammenlignet med det tilbudet som sykmeldte og ordinære arbeidssøkere mottar.

Tilsynet er enig i departementets vurdering om å slå sammen de eksisterende avklarings- og oppfølgingstiltakene. En sammenslåing av tiltak blant samtlige tre målgrupper vil bedre kunne bidra til å frigjøre administrative ressurser, sammenlignet med en modell hvor man opprettholderskillet mellom yrkeshemmede på den ene siden, og sykmeldte og ordinære arbeidssøkere på den annen. Ressursbesparelsen vil komme som følge av at alle tjenester knyttet til avklaring kan anskaffes etter det samme regelverket, i stedet for at etaten må forholde seg til ulike forskrifter for hver av målgruppene.

Etter tilsynets oppfatning bør også anskaffelse av avklarings- og oppfølgingstjenester foregå etter reglene for offentlige anskaffelser, slik det er foreslått i departementets prinsipale forslag. Regelverket er utviklet nettopp for å sikre mest mulig effektiv ressursbruk, basert på forretningsmessighet og likebehandling. Alle aktuelle tilbydere vil dermed få like muligheter til å konkurrere om å tilby de ulike tjenestene. Tilsynet stiller seg bak departementets vurdering om at flere leverandører også vil øke muligheten til å bytte ut leverandører som leverer dårlige tjenester, hvilket vil bidra til å øke kvaliteten på tjenestene. Flere tilbud fra ulike leverandørmiljø vil i tillegg gjøre det enklere å velge løsninger som er individuelt tilpasset den enkelte brukers behov