Høring – Forslag til endring av prosentsats for årlig økning av gebyr for Justervesenets virksomhet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.2008

Konkurransetilsynet viser til brev av 15. juli 2008, der Nærings- og handelsdepartementet ber om innspill til forslag til endring av prosentsats for årlig økning av gebyr for Justervesenets virksomhet.

Konkurransetilsynet er generelt opptatt av de gebyrer som offentlig virksomhet pålegger privat næringsvirksomhet knyttet til utførelse av lovpålagte oppgaver, fordi gebyrenes størrelse kan medvirke til økte etableringshindringer i næringslivet. En gebyrstruktur som gjør det vanskeligere å etablere seg, eller mer kostbart å drive næringsvirksomhet, kan indirekte medføre redusert konkurranse i de ulike markedene.

Konkurransetilsynet kan i denne sammenheng vise til pristaksreguleringsmekanismen RPI-x, som er en vanlig pristaksreguleringsmekanisme i Storbritannia. Denne benyttes av CAA (Civil Aviation Authority) for å regulere prisnivået som BAA (Britisk Airport Authority) kan legge til grunn ved sine flyplasser (bl.a. Heathrow og Gatwick). Prinsippet innebærer en begrensning i hvilken grad prisene kan økes. Begrensningen er uttrykt i form av en prosentvis endring som ikke kan overstige en grense gitt av forskjellen mellom Retail Price Index (RPI, en konsumprisindeks) og en gitt faktor x. Faktoren x er eksogen for det enkelte regulerte foretak, kan variere mellom foretak og mellom år i reguleringsperioden, og uttrykker forventninger med hensyn til virksomhetens effektiviseringspotensiale. En fordel med en RPI-x basert prisreguleringsmekanisme er at det gir virksomheten et sterkere insentiv til å holde kontroll med kostnadene. På sikt vil dette bidra til et gebyrnivå som reduserer etableringsbarrierer og styrker næringslivets konkurranseevne.