V2013-7 – Avvisning av klage på avgjørelse A2013-3

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Forvaltningsloven § 33, jf. § 29

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.07.2013

Avgjørelse A2013-3 av 31. januar 2013 ble påklaget av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) på vegne av Magnus Narum AS ved brev datert 19. mars 2013.

Konkurransetilsynet la til grunn at klagefristen på tre uker senest utløp 26. februar 2013. Klagefristen var dermed oversittet med tre uker. Ifølge klagen fra MEF skyldes fristoversittelsen sykdom, ferieavvikling og tid medgått til behandling og godkjenning av klagen i forbundsstyret.

Konkurransetilsynet har vurdert om vilkårene for å ta klagen til behandling i forvaltningsloven § 31 er oppfylt. Konkurransetilsynet har imidlertid kommet til at MEF kan lastes for å ha oversittet fristen, at fristoversittelsen var vesentlig og at de oppgitte grunner for dette ikke er tilstrekkelig tungtveiende. Det forelå heller ingen andre særlige grunner som i en konkret helhetsvurdering tilsa at det var rimelig at klagen ble prøvd.

Klagen fra MEF ble avvist med hjemmel i forvaltningsloven § 33 annet ledd tredje punktum, jf. § 29 første ledd.