V2000-57 – De Norske Gjestehus

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.06.2000

De Norske Gjestehus gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at kjedens styre i samarbeid med kjedens medlemmer kan fastsette priser på medlemmenes overnattingstjenester.

Dispensasjonen gis på vilkår av at De Norske Gjestehus innen tre uker sender Konkurransetilsynet en liste over medlemmene med medlemmenes postadresse, deretter hvert år innen tre uker etter årsskiftet.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 25. mai 2000 hvor De søker om forlenget dispen-sasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven § 3-1 første ledd. Tilsynet viser også til telefonsamtale 30. mai 2000 hvor det ble gitt supplerende opplysninger i saken. De Norske Gjestehus fikk dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. 3-1 første ledd, første gang i Konkurransetilsynets vedtak i brev av 8. februar 1995. Dispensasjonen som utløp 1. mars 2000, tillot medlemsbedriftene å samarbeide om felles pris på overnattingstjenester.

Det går frem av Deres søknad og av ovennevnte telefonsamtale at medlemsbedriftene i kjeden samarbeider om felles priser på sine overnattingstjenester. Kjedens styre har i samarbeid med medlemmene fastsatt tre forskjellige priser for overnattingstjenester. Det er en grunnpris, priskategori A, på kr 240,- pr. døgn. Verdisjekkene som kjeden utsteder som betalingsmiddel, er pålydende dette beløpet. I tillegg operer kjeden med to andre priskategorier, kategori B på kr 290,- pr. døgn og kategori C på kr 340,- pr. døgn. Alle priser er pr. person i dobbeltrom m/frokost. Medlemmene velger selv etter vurdering av egne kostnads- og lokale konkurranseforhold hvilken av de tre prisene de tar for overnattingen. Kjeden har som målsetting at flest mulig kjedemedlemmer velger priskategori B.